Akkoord met Roemenië; Verminderde uitstoot van broeikasgas

DEN HAAG, 3 FEBR. Minister De Boer (Milieubeheer) heeft gisteren in Roemenië een overeenkomst getekend over twee projecten ter vermindering van de uitstoot van het belangrijke broeikasgas CO.

Hiermee is van Nederlandse zijde een investering gemoeid van vier miljoen gulden. De verminderde uitstoot van CO die daarmee wordt bereikt, mag Nederland gebruiken om te voldoen aan zijn eigen doelstellingen ten aanzien van de uitstoot van CO.

Dit principe, dat bekendstaat als Joint Implementation, is onderdeel van het klimaatverdrag dat in 1972 bij de grote milieutop in Rio de Janeiro werd gesloten en dat beoogt klimaatveranderingen door de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Joint Implementation berust op het gegeven dat het reduceren van CO-emissies in het buitenland vaak veel goedkoper is dan in het eigen land en wordt samen met de handel in zogenoemde emissierechten (het verkopen van een surplus bij reductiedoelstellingen) gezien als een efficiënte manier om de uitstoot van CO te verminderen. Joint Implementation wordt daarnaast gezien als een goede mogelijkheid om ontwikkelingslanden, die vinden dat industrielanden bij deze problematiek het voortouw moeten nemen en veelal weigeren zelf maatregelen te nemen, alsnog te betrekken bij de bestrijding van het broeikaseffect.

Joint Implementation maakt ook deel uit van het Kyoto-protocol over CO-reducties dat de landen die het klimaatverdrag hebben ondertekend, vorig jaar december overeenkwamen. In het Kyoto-protocol zijn voor verschillende industrielanden reductiepercentages afgesproken. Maar hoe deze reducties precies bereikt mogen worden, is nog niet geregeld.

Ook de handel in emissierechten moet nog nader worden ingevuld. Daarna moet het protocol door de nationale parlementen worden geratificeerd, voordat het rechtskracht krijgt.

De landen van de Europese Unie moeten verder nog concrete afspraken maken over de vermindering van de CO-uitstoot per land. De Europese Unie als geheel zal in 2010 8 procent minder broeikasgassen, waaronder kooldioxide, uitstoten dan in 1990.

Bij de projecten in Roemenië wordt energie bespaard op de productie van drinkwater en bij de behandeling van afvalwater.