Sterftecijfers wijzen op fraude verzekeringen

DEN HAAG, 31 JAN. Driemaal zoveel pasverzekerden overlijden als op grond van het gemiddelde sterftecijfer van de Nederlandse bevolking zou mogen worden verwacht. Volgens het Verbond van verzekeraars is dit een aanwijzing voor de toegenomen fraude met onder meer levensverzekeringen.

De verzekeraars hebben er bij het ministerie van Volksgezondheid en bij de Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der geneeskunde (KNMG) voor gepleit om meer gegevens van overleden patiënten te krijgen. Volgens het verbond is aanvullende informatie nodig om de stijgende fraude met onder meer levensverzekeringen te verhelpen.

De verzekeraars stellen dat volgens de statistieken drie keer zo veel verzekerden overlijden als uit het bevolkingsgemiddelde verwacht zou mogen worden. Ligt het reguliere sterftecijfer statistisch op ruim 5 procent, bij pasverzekerden blijkt dat 16 procent te zijn. Ook de verzekerde bedragen van deze groep liggen fors boven het gemiddelde, hetgeen volgens het verbond aantoont dat deze patiënten bewust informatie verzwijgen die voor de verzekeraar relevant kan zijn.

De huidige uitwisseling van gegevens, in 1910 vastgelegd in wat wordt genoemd 'de Vrede van Tilburg', is volgens de verzekeraars onvoldoende om eventuele fraude aan het licht te brengen. De artsen zijn nu slechts verplicht de doodsoorzaak aan de verzekeraar te melden. Die mag deze gegevens slechts voor de statistieken gebruiken en er geen consequenties aan verbinden voor het uit te keren bedrag.

Via een machtiging die de verzekerde geeft aan de behandelend arts en door een clausule in het verzekeringscontract - waarin gesteld wordt dat uitkering pas plaatsvindt na het bekend worden van de medische gegevens van de overleden patiënt - hopen de verzekeraars een adequaat fraudebestrijdingsmiddel te hebben. Een dergelijk systeem komt in België al voor en is bij toetsing niet in strijd gebleken met de Nederlandse rechtspraak, stellen zij.

De KNMG heeft negatief gereageerd op de vraag van de verzekeraars. De organisatie zegt mee te willen helpen met de fraudebestrijding, maar vindt de methode die de verzekeraars voor ogen staat niet de juiste. “De privacy van de patiënt en het beroepsgeheim van de arts wegen voor ons zwaarder”, stelt een woordvoerder van de KNMG. “Als de verzekeraars fraude vermoeden, moeten ze maar naar de rechter stappen.”

    • Egbert Kalse