Boete bij ongevraagd drukwerk

DEN HAAG, 31 JAN. Bedrijven die reclamedrukwerk toezenden aan burgers die hebben laten weten dit niet te willen, kunnen een boete krijgen. Van de verkoop van adressenbestanden moet in beginsel mededeling worden gedaan aan de betrokken personen.

Dit zijn enkele van de veranderingen die worden aangebracht in de regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel van minister Sorgdrager (Justitie) en staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken).

De nieuwe wet vervangt de Wet persoonsregistraties. Zij versterkt de postie van de de Registratiekamer. Deze blijft belast met toezicht op de uitvoering van de wet en de behandeling van klachten, maar kan straks ook bestuurlijk optreden tegen overtreders. Zo kan de kamer boetes gaan opleggen bij het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens.

In de nieuwe wet moet de verwerker van persoonsgegevens betrokkenen informeren over zijn identiteit en over het doel dat hij met deze gegevens nastreeft. De burger hoeft daardoor niet zelf meer uit te zoeken in welke bestanden gegevens over hem worden opgeslagen. De wet kent nog wel een uitzondering op de informatieplicht: als deze “een onevenredige inspanning” vergt van de bestandshouder kan het informeren achterwege blijven.