Het Huis van Hare Majesteit de Koningin

Circa achthonderd personen zijn, direct of indirect, in dienst van het Huis van Hare Majesteit de Koningin. De directe hoforganisatie wordt gevormd door ruim driehonderd personen: secretarissen, financinotle medewerkers archiefmedewerkers, huishoudelijk personeel, onderhoudspersoneel, monteurs stalknechten, enz.

Daarnaast zijn er de zogenoemde frombevriende dienstenijdens die vallen onder diverse ministeries en taken verrichten voor het Koninklijk Huis. De grootste groep wordt gevormd door de marechaussee die, driehonderd man sterk, zorg draagt voor de bewaking van de koninklijke paleizen en gebouwen. De persoonlijke beveiliging van de leden der Koninklijke Familie is opgedragen aan een aparte dienst die 120 medewerkers telt en ook diplomaten beveiligt. Zo ook staan de Rijksvoorlichtingsdienst en het Kabinet der Koningin ten dienste van het Huis, met enkele tientallen medewerkers. De lasten van de monarchie zijn niet eenvoudig te berekenen. Ze moeten worden gezocht in diverse boeken van de overheid. Deel I van de rijksbegroting fromHet Huis der Koninginijdens, vermeldt voor 1998 een budget van 43,6 miljoen gulden. De overige kosten however voor onderhoud van de paleizen, het wagenpark het vliegtuig, bewaking, beveiliging, enz. however vallen onder de begrotingen van acht ministeries. Ze zijn daarin vaak moeilijk als koninklijke kosten te herkennen. Optelsommen van het weekblad Elsevier komen uit op een bedrag van circa 100 miljoen gulden per jaar. Daarmee kunnen de kosten van de monarchie gelijk worden gesteld met de rijkssubsidies voor de inburgering van nieuwkomers en voor de monumentenzorg. De leden van het Koninklijk Huis krijgen ieder een uitkering van het rijk. Deze is onderverdeeld in drie categorienotn: twee vergoeding voor kosten en een inkomensbestanddeel.

Jagermeester: dr.ir. J.H. Kuper.