In 't Veld: meer lawaai Schiphol niet gedogen

DEN HAAG, 28 JAN. Het kabinet moet in 1998 overschrijdingen van de wettelijke geluidsnormen rond Schiphol niet tolereren. Dit staat in het gisteren gepresenteerde rapport van de Commissie-In 't Veld over de geluidshinder rond Schiphol. Dit betekent dat minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) een recent voorstel van Schiphol om dit jaar hoe dan ook 40.000 extra starts en landingen toe te staan nu niet kan goedkeuren.

Desondanks is het heel wel mogelijk dat de luchthaven dit jaar uiteindelijk toch de door Schiphol gewenste 400.000 vluchten zal kunnen verwerken in plaats van de nu toegestane 360.000. De commissie onder leiding van de bestuurskundige R.J. In 't Veld beveelt aan met spoed een aantal “absurditeiten” uit het huidige systeem van geluidszones rond de luchthaven te verwijderen. Het gaat om meetpunten op plaatsen waar de geluidsnormen worden overschreden zonder dat iemand daar last van heeft. Hiertoe dient het zogenoemde handhavingsbesluit te worden aangepast, iets wat volgens de commissie binnen zes maanden zou kunnen gebeuren.

Aangezien het aantal van 360.000 vluchten betrekking heeft op het hele jaar, zou er over ruim een half jaar een situatie geschapen kunnen zijn waarin uitbreiding van het aantal starts en landingen mogelijk wordt zonder de wettelijke normen geweld aan te doen. De Commissie wijst er uitdrukkelijk op dat Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen hierop de komende maanden vast een voorschot zouden kunnen nemen, waarbij het risico echter voor eigen rekening komt.

Als de wettelijke procedure langer zou duren dan voorzien, moet het aantal vluchten aan het eind van het jaar drastisch worden verminderd om binnen de nu nog geldende 360.000 te blijven. Volgens sommige deskundigen kan de wijzigingsprocedure wel twee jaar in beslag nemen.

De commissie wees er tevens op dat het maximale aantal door geluidshinder getroffen woningen rond Schiphol moet worden teruggebracht van 15.100 naar 13.600. Ook dit zou echter bij enkele aanpassingen in het handhavingsbesluit kunnen worden gerealiseerd. “Als er geen milieuwinst wordt geboekt, gaat die uitbreiding mooi niet door”, aldus In 't Veld gisteren bij de presentatie.

De commissie-In 't Veld deed daarnaast een aantal specifieke aanbevelingen. Zo is zij van oordeel dat een groter deel van het luchtruim moet worden opengesteld voor de burgerluchtvaart. Delen van het luchtruim zijn thans nog gereserveerd voor militaire doeleinden.

Pagina 2: 'Hogere tarieven lawaaiige toestellen'

Voorts dringt ze erop aan om hogere tarieven op te leggen aan luchtvaartmaatschappijen die met luidruchtige toestellen op Schiphol vliegen. Maatschappijen met stillere vliegtuigen zouden daarentegen moeten worden beloond door toewijzing van meer ruimte op Schiphol. Bovendien stelt de commissie voor een nieuwe onafhankelijke organisatie in het leven te roepen die toezicht moet houden op Schiphol. De Luchtvaartinspectie zou daartoe moeten worden samengebracht met de Milieu-inspectie.

Tenslotte geeft de commissie ter overweging om alsnog serieus na te denken over een andere positionering van de start- en landingsbanen op Schiphol, vooral omdat die zou kunnen bijdragen aan een verdere terugdringing van de geluidsoverlast. Zo'n opzet zou zelfs in dit stadium wellicht nog de voorkeur verdienen boven de nu al geplande bouw van een nieuwe vijfde baan, die naar verwachting in 2003 in gebruik kan worden genomen. Zolang hierover echter geen beslissingen zijn gevallen, beveelt de commissie aan op volle kracht door te blijven gaan met de voorbereidingen voor de vijfde baan. “Uitstel van de aanleg van nieuwe banen zou echter reeds spoedig majeure knelpunten veroorzaken, met desastreuze gevolgen”, aldus de commissie.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verklaarde gisteren dat het nog te vroeg was voor een inhoudelijke reactie. Schiphol daarentegen meldde dat het in grote lijnen instemt met de conclusies van de commissie. Wel dringt Schiphol erop aan de luchtvaart al dit jaar een groeiperspectief te bieden. Milieudefensie vindt dat de commissie de 'gevaarlijke illusie' wekt dat groei van de luchtvaart en milieuwinst samen kunnen gaan.