STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL

In de Verenigde Staten loont het om gebruik te maken van de wetgeving tegen dumping. In de periode tussen 1980 en 1992 tekenden Amerikaanse ondernemingen 626 keer protest aan tegen dumping. De Amerikaanse wetgeving definieert dumping als het verkopen van produkten door buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten tegen prijzen die lager zijn dan de waarde op de buitenlandse markt. Sarah Marsh van de Northern Illinois University deed er onderzoek naar, en publiceerde haar bevindingen in Strategic Management Journal.

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat de Amerikaanse ondernemingen meer profijt hebben van protectie door antidump-wetgeving naarmate ze er vaker en in een vroeger stadium gebruik van maken. Verder blijkt dat ook de omvang van de ondernemingen en de grootte van hun marktaandeel de kans op profijt vergroten. Anderzijds, hoe kleiner een onderneming is des te groter de kans wordt dat de juridische en procedurele kosten hoger zijn dan een mogelijk gunstige beslissing over het bezwaar tegen de dumping. Daar komt bij dat een negatieve beslissing een relatief groot verlies aan marktwaarde oplevert.

Verder blijkt ook dat branches waarin relatief weinig bedrijven zijn geconcentreerd meer kans maken om met succes bezwaar tegen dumping aan te tekenen omdat de ondernemingen in die branches zich gemakkelijker en beter kunnen organiseren. Ook de aandeelhouders kunnen in hun handen wrijven als hun onderneming bezwaar maakt tegen dumping, want bij succes stijgt de koers.

En tenslotte blijkt ook dat het niet nodig is om de hele bezwaarprocedure te doorlopen, want vaak is het bezwaar aantekenen op zichzelf al voldoende om de betrokken buitenlandse onderneming aan de onderhandelingstafel te krijgen. Daar komt bij dat teveel succes ook weer niet goed is. Want ondernemingen die in het gelijk worden gesteld krijgen problemen met hun activiteiten in het thuisland van de onderneming tegen wie ze bezwaar hebben aangetekend.

Het maandblad Strategic Management Journal is een uitgave van John Wiley. http:/www.wiley.co.uk