Sofi-nummer bemoeilijkt uitkering in cel

DEN HAAG, 24 JAN. Gevangenen kunnen voortaan minder makkelijk een sociale uitkering blijven ontvangen tijdens hun detentie dan tot nu toe het geval was.

Het kabinet heeft gisteren besloten dat gevangenen verplicht kunnen worden hun sofi-nummer te onthullen, zodat de sociale instelling die een uitkering verstrekt kan worden ingelicht over de detentie van de betreffende persoon.

Volgens veel sociale zekerheidswetten heeft de verzekerde geen recht op een uitkering als hij gedetineerd is. Een gedetineerde heeft immers voor zijn dagelijkse levensonderhoud geen uitgaven.

In de praktijk kon aan die wet tot dusverre nauwelijks gevolg worden gegeven, omdat de gedetineerde wettelijk niet verplicht is de inrichting waar hij verblijft te vertellen of, en zo ja welke uitkeringen hij geniet. De gevangenen worden daarentegen wel geacht aan de instantie die de uitkering verstrekt te melden dat ze worden vastgehouden. Maar dat laatste gebeurt in de praktijk dikwijls niet.

Juist om deze lacune op te vullen is nu bepaald dat het gevangeniswezen voortaan de sofi-nummers van de gedetineerden kan doorspelen aan het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen. Dat kan vervolgens op zijn beurt de nummers weer vergelijken met het klantenbestand van de uitkering verlenende instellingen. Daarna kan desgewenst tot stopzetting van een uitkering worden besloten.

Het nieuwe reglement staat overigens niet toe dat de aldus verkregen sofinummers worden opgeslagen door het Ministerie van Justitie of het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen.