Grote onzekerheid over toekomst van werf De Schelde

ROTTERDAM, 24 JAN. De Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen (scheepsbouw, machines, ketels en turbines) verkeert in grote onzekerheid over haar toekomst. “Vorig jaar was het beeld al dat de werf eigenlijk niet meer was te redden”, zegt een politicus die niet met naam in de krant wil.

Alle partners in het overleg dat op 15 januari plaatshad met minister Wijers (Economische Zaken) en staatssecretaris van Defensie Gmelich Meijling hebben een slot op hun mond. De directie van de werf zelf noch de ministeries van EZ en Defensie zijn bereid tot uitleg van het 'Gespreksverslag' waaruit deze krant gisteren publiceerde. Dat geldt ook voor de Tweede-Kamerleden die vertrouwelijk door Wijers zijn ingelicht over de financiële noodgreep die de liquiditeit van De Schelde met 5 miljoen gulden en de solvabiliteit met 20 miljoen moet verbeteren. (In totaal is er zeker 25 miljoen gulden nodig om het liquiditeitsprobleem op te lossen en 50 miljoen om de solvabiliteit op peil te brengen.)

“Dit duidt op een achtergestelde lening”, zegt een scheepsbouwdeskundige als hij kennisneemt van de tussen De Schelde en de overheid als grootaandeelhouder overeengekomen steunoperatie. De Schelde kan niet meer lenen bij de bank omdat het eigen vermogen is verdampt. In ruil voor het afzien van alle lopende claims zal daarvoor “in normaal commercieel verkeer een oplossing worden gevonden”, aldus het Gespreksverslag. “Deze oplossing zal een zodanige vorm hebben dat het effect voor KSG zal zijn 20 miljoen gulden solvabiliteit en 5 miljoen liquiditeit”. Alle werven, ook De Schelde, hebben nu een goede orderpositie, maar de prijzen zijn zeer laag doordat de capaciteit internationaal enorm is uitgebreid. De Schelde zal wel snel een beroep doen op de 'Generieke steunregeling voor de scheepsbouw' die in Nederland een overheidssubsidie van 3,5 à 4 procent van de productiewaarde in de scheepsnieuwbouw van de laatste drie jaren mogelijk maakt.

De Schelde is geen commerciële werf, benadrukken experts. Het onderdeel scheepsbouw loopt extreem slecht, voor de afdeling turbines “is wel ruimte” in de markt, maar de basis van dit onderdeel wordt “te smal” genoemd. Hetzelfde geldt voor de afdeling energiesystemen. Samenwerking met andere werven is noodzakelijk. Afsplitsing van de andere onderdelen en overname of samenwerking met partners zou een toekomstkans zijn. Maar minister Wijers wil niet betrokken raken in een risicovolle operatie met andere bedrijven. “Dat lijkt op terugkeer na RSV-achtige constructies en daar moet de Kamer niets van hebben”, zegt het Tweede Kamerlid J.D. Blaauw (VVD). Of er nog toekomst voor de Schelde is hangt af van het onderzoek dat door de Nationale Investeringsbank wordt verricht.