TECHNOVATION

Tijdens de recessie van eind jaren tachtig en begin jaren negentig daalden de investeringen in informatietechnologie en informatiesystemen. Sindsdien is het klimaat voor dit soort investeringen weer gunstiger geworden, getuige de groei van de verkoopcijfers op mondiaal niveau. Deze stegen van 1490 miljard dollar in 1992 tot 2100 miljard dollar in 1995.

De branche-deskundigen verwachten dat de informatietechnologie in het jaar 2000 een aandeel van tien procent zal hebben in de wereldeconomie. Uit recent onderzoek blijkt dat de investeringen in informatietechnologie in 1996 in Groot-Brittannië met acht procent zijn gestegen en met 6,2 procent in de Verenigde Staten.

Uit de praktijk blijkt echter dat het bedrijfsleven er niet goed in slaagt investeringen in informatietechnologie financieel goed te verantwoorden. Volgens het blad Technovation komt dat omdat de kosten en baten van informatietechnologie voor een deel niet-tastbaar zijn. Traditionele technieken voor het waarderen van investeringsrisico's schieten te kort in deze sector. Drie medewerkers van de Britse Brunel-universiteit leggen uit hoe die situatie te verbeteren valt door bijvoorbeeld eens op te houden om de kosten van het invoeren van nieuwe informatietechnologie systematisch te onderschatten. Volgens de auteurs doen de verantwoordelijke managers dat omdat ze in de organisatie steun zoeken voor nieuwe informatiseringsprojecten. Daar komt bij dat de neiging om de kosten te onderschatten groeit in economisch minder gunstige tijden.

Om die kosten zichtbaar te maken onderscheiden ze directe en indirecte kosten. Onder directe kosten verstaan ze de kosten die gemakkelijk toegeschreven kunnen worden aan het invoeren en het functioneren van de informatietechnologie, inclusief de ondersteuning van hardware- en software-deskundigen na de installatie. Onder indirecte kosten verstaan de auteurs kosten voor personeel en organisatie. Een van de meest onderschatte kostensoorten is de post voor de arbeidstijd die de managers nodig hebben om nieuwe technologie in te voeren en operationeel te maken. Ook onderhoud is een sterk onderschatte kostenpost. Uit recent onderzoek blijkt dat eenderde van de ondernemingen niet in staat is om te schatten hoe de post onderhoud zich verhoudt tot de aankoopprijs van nieuwe informatiesystemen. In ieder geval staat het vast dat de indirecte kosten voor het invoeren en onderhouden vier keer zo hoog zijn als de directe kosten.

Het kwartaalblad Technovation is een uitgave van Elsevier Science Ltd. De auteurs zijn te bereiken via Department of Manufacturing and Engineering Systems, Brunel University, Uxbridge, Middlesec UB8 3PH, UK. http;//www.brunel.a c.uk/empgzni