Borst tegen tweedeling in zorg

DEN HAAG, 14 JAN. Minister Borst (Volksgezondheid) blijft er tegen dat ziekenhuizen voorrang geven aan werkenden boven patiënten die geen betaalde arbeid verrichten. Maar zij kan niet altijd voorkomen dat dit in de praktijk toch gebeurt.

De minister zei dit gisteren in de Tweede Kamer tijdens het vragenuurtje. Tot dusver maken jaarlijks een paar honderd werknemers gebruik van de mogelijkheid wachtlijsten te omzeilen.

Het Kamerlid Rosenmöller (GroenLinks) wilde van de minister weten hoe zij verrast kon zijn door pogingen van werkgevers om zieke werknemers met voorrang te laten behandelen. Nu de Ziektewet is geprivatiseerd, komen de kosten van het verzuim voor rekening van het bedrijf. Rosenmöller hield de minister voor dat het kabinet was gewaarschuwd toen het de Ziektewet privatiseerde.

De minister zei begin januari in het weekblad Medisch Contact dat zij overvallen was door de vraag om voorrangsbehandeling als gevolg van de privatisering.

Borst zei gisteren dat haar verrassing niet zozeer de “moreel legitieme druk” van de werkgevers gold als wel het voortbestaan van wachtlijsten in de gezondheidszorg. Het kabinet had verwacht dat de wachttijden snel zouden kunnen worden verkort. “Dat is niet gelukt, dát heeft mij verrast”, aldus Borst. “Het kabinet staat nog achter de privatisering van de Ziektewet en is nog steeds tegen een voorrangsregeling voor werkenden.”

In Medisch Contact zei de minister dat meer geld wachtlijsten niet wegwerkt. Volgens haar worden wachtlijsten vaak om strategische redenen gebruikt, zoals ter ondersteuning van de vraag om meer operatieruimte. Extra geld voor ziekenhuizen die geen wachtlijsten hebben of deze hebben weggewerkt, leidt vrijwel zeker tot het verdwijnen van lange wachtlijsten, aldus Borst in het weekblad.

Borst zie gisteren dat zij ook dit jaar 50 miljoen uittrekt voor het wegwerken van wachtlijsten. Dat bedrag wil zij afromen van de inkoopvergoeding voor apothekers.