Plan van Schiphol voor 40.000 extra vluchten in 1998

DEN HAAG, 13 JAN. Schiphol heeft vandaag onverwachts een plan gepresenteerd dat het de luchthaven alsnog mogelijk zou maken dit jaar 400.000 vluchten uit te voeren, 40.000 meer dan tot dusverre was voorzien. Volgens Schiphol is dit plan uitvoerbaar zonder de wettelijk vastgelegde grenzen voor de geluidshinder te overschrijden.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bestudeert thans de nieuwe voorstellen van Schiphol. Minister Jorritsma wil eerst spoedoverleg voeren met de Commissie Geluidshinder Schiphol alvorens met een reactie te komen, aldus een woordvoerder.

De voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO/NCW, J.C. Blankert, spoorde de minister vanmorgen met klem aan het nieuwe plan van Schiphol uiterlijk volgende week goed te keuren.

Namens de Vereniging Milieudefensie omschreef W. Duyvendak het initiatief vanmorgen als “een brutaal plan”, dat strijdig zou zijn met eerdere beloften van het kabinet om niet te tornen aan de geluidszones rond Schiphol. Ook de Stichting Natuur en Milieu sprak van een “misleidend plan”.

Schiphol heeft de afgelopen weken nieuwe berekeningen laten uitvoeren naar de geluidsoverlast in de omgeving van het vliegveld. Daaruit zou zijn gebleken dat op slechts zes van de in totaal 235 controlepunten de maximale geluidsbelasting zou worden overschreden als Schiphol in 1998 niet 360.000 maar 400.000 vluchten zou verwerken. Op die zes punten gaat het echter volgens Schiphol juist om gebieden waar zich geen woningen bevinden, zodat de overlast niet hinderlijk voor de omgeving is.

Schiphol stelt verder dat de berekeningen aantonen dat bij 400.000 vluchten zo'n 9.300 woningen binnen een bepaalde geluidszone hinder zouden ondervinden van het vliegverkeer. Dat zijn er 800 meer dan tot dusverre was afgesproken, maar nog altijd minder dan het wettelijk vastgestelde maximum van 15.100 woningen. Ook voorziet het nieuwe plan nog in een vermindering van 16,7 procent in het aantal nachtelijke vluchten voor 1998.

Schiphol is zeer gebrand op een snelle uitbreiding van het aantal vluchten in 1998 om de groei van de luchthaven van de laatste jaren te kunnen handhaven.

De afgelopen weken heeft Schiphol al enkele verzoeken tot nieuwe landingsrechten van buitenlandse maatschappijen, waaronder het Amerikaanse US Air en het Franse Air France, moeten afwijzen omdat Schiphol onder druk van het kabinet een maximum van 360.000 vluchten voor 1998 had vastgesteld.

Dit laat Schiphol vergeleken met 1997 nauwelijks groei toe.

Pagina 2: Milieubeschermers dreigen met acties

Het kabinet legt Schiphol beperkingen op om de geluidsoverlast voor de omgeving van het vliegveld binnen de perken te kunnen houden. Het kabinet stelde vorig jaar een commissie in onder leiding van de bestuurskundige R. in 't Veld om de geluidshinder nader te beoordelen. Het eindrapport is bijna klaar.

Door Schiphol in een keurslijf te stoppen dreigen ook de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, in het bijzonder de KLM, schade te lijden. Zij zullen duizenden vluchten minder kunnen uitvoeren dan in het afgelopen jaar. Bij de KLM bestaat bovendien enige bezorgdheid dat haar samenwerking met het Amerikaanse Northwest Airlines in gevaar komt door de beperkingen op een maatschappij als US Air op Schiphol. Het Amerikaanse ministerie van Verkeer zal de komende weken beslissen of Northwest, evenals vijf jaar geleden, een ontheffing kan krijgen van de anti-trustbepalingen in de Verenigde Staten. Naar wordt aangenomen zullen de Amerikanen hun besluit mede laten afhangen van de toestand op Schiphol.

De Vereniging Milieudefensie oefent scherpe kritiek uit op het nieuwe plan van Schiphol. Volgens woordvoerder Duyvendak zijn de resultaten op nog eens dertien andere controlepunten twijfelachtig door een onzekerheidsmarge in de berekeningen waaraan Schiphol volgens hem ten onrechte voorbijgaat. Ook bevinden zich volgens hem achter de zes controlepunten waar zeker van overlast sprake zal zijn nog eens 12.000 woningen.

Zowel Milieudefensie als de Stichting Natuur en Milieu gaat ervan uit dat de minister het nieuwe plan zal verwerpen. “Maar je moet altijd op je hoede zijn”, aldus Duyvendak, die er aan toevoegt dat zijn organisatie zonodig een noodplan uit de kast kan halen dat voorziet in juridische stappen en het mobiliseren van tegenstanders van de plannen.