Nieuw beroep op Nederland; Curaçao zit financieel aan de grond

WILLEMSTAD/ DEN HAAG, 7 JAN. Curaçao, het grootste eiland van de Nederlandse Antillen, kan zonder een buitenlandse lening niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. “Zelfs de uitbetaling van de ambtenarensalarissen loopt nog voor het midden van dit jaar gevaar”, zei gedeputeerde Entienne Ys van Financien gisteren.

Het eilandbestuur kampt met grote tekorten en schulden. Als er geen buitenlandse lening komt, kan de overheid volgens de gedeputeerde haar rekeningen niet meer voldoen.

Ys is optimistisch gestemd over de kansen een buitenlandse lening te verkrijgen. Hij sluit niet uit dat Nederland die eventueel kan verschaffen: “We hebben enkele jaren achtereen aantoonbaar op grote schaal bezuinigd. Niemand kon voorzien dat onze inkomsten zo snel en sterk achteruit zouden gaan.” Maar de woordvoerder van minister Voorhoeve laat weten dat Nederland slechts te hulp zal komen om een extra lening op de kapitaalmarkt te vergemakkelijken als de Antillen overeenstemming bereiken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een programma tot sanering van de overheidsuitgaven. Volgens de plaatsvervangende gevolmachtige minister van de Antillen in Den Haag, mr. G. Bell, is daarvan nog geen sprake. Financiële experts in Willemstad zeggen dat alleen een lening van ten minste 200 miljoen gulden het eilandsbestuur de nodige armslag kan geven om het enorme liquiditeitsprobleem te bedwingen. Een lening van deze omvang is lokaal niet te krijgen. Het eilandbestuur staat al voor ruim een miljard gulden in het krijt bij lokale commerciële banken en particuliere geldschieters. Bovendien vermindert het vertrouwen van de plaatselijke markt in het vermogen van de overheid haar schulden te voldoen. Een enige tijd geleden afgesloten lening bracht 15 miljoen gulden minder op dan was verwacht. Het begrotingstekort over 1997 is door de achteruitgeholde inkomsten veel groter uitgevallen dan was overeengekomen met het IMF. Maar ook de pas goedgekeurde begroting voor dit jaar vertoont al een enorm tekort. Extra inkomsten gaan namelijk aan de Curaçaose schatkist voorbij, doordat bijvoorbeeld de voorgenomen verhoging van de telefoontarieven niet doorgaat. Deze verhoging had 22 miljoen gulden moeten opbrengen, een bedrag dat in de begroting is verwerkt. De twee telefoonbedrijven kunnen het niet eens worden over een gelijktijdige verlaging van de tarieven voor buitenlandse gesprekken. Het IMF heeft reeds misnoegen geuit over de veel te hoge begrotingstekorten. Ys verzekert dat het doorvoeren van verdere bezuinigingen tot de prioriteiten behoort. “Op korte termijn zullen bepaalde bezuinigingen, zoals de voorgenomen inkrimping van het ambtenarenkorps, echter weinig resultaten opleveren. Alleen een buitenlandse lening zal ons in staat stellen de nijpende financiële situatie het hoofd te bieden.”