Pronk helpt Derde Wereld aan website

DEN HAAG, 26 NOV. Minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) heeft gisteren in Den Haag het International Institute for Communications and Development (IICD) geopend. Het instituut moet ontwikkelingslanden ondersteunen bij de snelle ontwikkelingen op het terrein van de moderne communicatietechnologie en telematica.

Nederland - op drie na de grootste donor gemeten in percentage van het nationaal inkomen - wil de ontwikkelingssamenwerking met de oprichting van het IICD nieuw elan geven. De politiek geladen vraag of hulp überhaupt helpt, maakt links en rechts plaats voor het sterke vermoeden dat informatie- en communicatietechnologie (ICT) dat in ieder geval wèl doet: met een mix van computers, glasvezelkabels, satellieten en internetverbindingen kan een nieuwe aanval worden ingezet op de economische stagnatie in de arme, en zelfs in de allerarmste landen.

Aan de oprichting van het IICD is drie jaar overleg voorafgegaan. “We begaven ons op onbekend terrein”, aldus de voorzitter van het stichtingsbestuur, oud-minister van Economische Zaken dr. J.E. Andriessen. Alleen Canada heeft een soortgelijk instituut; veel andere donorlanden worstelen met het besef dat ze iets, of zelfs veel met ICT moeten, maar zonder goed te weten wat. Aanzienlijk verder in het denkproces en de praktische invulling zijn sommige organisaties van de Verenigde Naties, met name de Wereldbank en de International Telecommunication Union.

Het IICD krijgt voor de periode 1997-2001 ruim 27 miljoen gulden subsidie. Uiteindelijk moeten er dertig medewerkers komen te werken. In de huidige beginfase ligt het accent op twee projecten: de onvermijdelijke website (www.iicd.org) is in aanbouw en moet uitgroeien tot een toonaangevende database inzake ICT en ontwikkelingsproblematiek, en de uitwerking van afspraken die zijn gemaakt tijdens twee conferenties in Burkina Faso en Costa Rica voor alle spelers en mogelijke spelers op nationaal ICT-terrein. Het IICD wil zich vooral laten leiden door wensen en initiatieven in ontwikkelingslanden.

Pronk wees er gisteren op dat nog niemand overtuigend heeft kunnen aangeven waarom ICT een instrument voor duurzame sociale, culturele en economische groei in het zuiden is of zou kunnen zijn, ondanks sterke positieve vermoedens in brede kring. “Ik hoop werkelijk dat beleidmakers en specialisten kunnen aantonen dat ICT een effectieve manier is om tot duurzame ontwikkeling te komen”, aldus de bewindsman. Hij waarschuwde voor de gedachte dat verdichting van de telecommunicatie-infrastructuur in ontwikkelingslanden automatisch tot economische groei zou leiden. “Connectiviteit volgt op economische groei, niet andersom. We moeten daarom geen geld pompen in het aanleggen van infrastructuur. Dat is een taak voor het bedrijfsleven. De regeringen in het zuiden dragen de verantwoordelijkheid om daarvoor de juiste voorwaarden te scheppen. Ontwikkelingssamenwerking kan daarbij helpen door zich te concentreren op de opbouw van de juiste kennis en vaardigheden.”

Directeur Mart van de Guchte van het IICD pareerde het veel gehoorde argument dat de arme landen voorrang moeten geven aan zaken als voedselproductie, gezondheidszorg, scholing en goed bestuur, door erop te wijzen dat dit ook de prioriteiten van het IICD zijn: “Laten we de vele mogelijkheden onderzoeken om ICT in te zetten bij het verbeteren van de levensstandaard.”