Eurotop (1)

De Amsterdamse hoofdofficier van justitie, mr. J.M. Vrakking, zegt in een interview (NRC Handelsblad, 19 november) op de vraag of het gebruik van art. 140 Wetboek van Strafrecht een omweg was om Amsterdam tijdens de Eurotop rustig te houden, dat “art. 540 (WSV) niet gebruikt mag worden als een strafbaar feit is ontdekt waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. En dat strafbare feit was het lidmaatschap van een criminele organisatie”.

Iedere beginnende student in de argumentatieleer zou hierin een cirkelredenering bij uitstek zien, maar wat ergerlijker is, de KGB gebruikte exact dezelfde redenering om politieke dissidenten jarenlang vast te houden.

Dit totalitaire gedachtengoed wordt blijkens zijn uitlating, mitsdien het tot een rechterlijke uitspraak tot schadevergoeding komt, betaald door de gemeente Amsterdam, ofwel de belastingbetaler.

Zou het niet nuttiger zijn indien dergelijke grove inbreuken op de rechtsstaat door magistraten en openbare gezagsdragers gepleegd nadat het tot rechterlijke beschikking tot schadevergoeding komt dit middels zelfde gerechtelijke uitspraak te doen uitwinnen op de vermogensbestanddelen van genoemde ambtsdragers.

De uitspraak van burgemeester Patijn dat de doelstelling om de Eurotop ongestoord en veilig te laten verlopen, bereikt is, zal wel in rechtevenredige verhouding staan tot het doel van de EU, namelijk het streven terug te keren naar een soort verlichte Middeleeuwen waar iedere uiting van volkssoevereiniteit is gedood.

    • H.F. Melkman