Vissector wil overleg met biologen

RIJSWIJK, 22 NOV. Het Produktschap Vis wil snel gestructureerd overleg tussen visserijsector en -biologen. Overeenstemming tussen vissers en biologen over de visstand in de Europese wateren moet leiden tot evenwichtiger advisering aan de Europese Commissie, die voorstellen doet voor de Europese visquota.

Het Produktschap, dat de Nederlandse visserijbedrijven vertegenwoordigt, koestert al langer de wens tot regulier overleg met de visserijbiologen. De jongste bevindingen van de biologen wijken zo sterk af van die van de vissers, die heel andere hoeveelheden vis vaststellen, dat structureel overleg nu snel nodig is, aldus het schap.

Tijdens de behandeling van de Visserijbegroting voor 1997, in november vorig jaar, dienden de Kamerleden Stellingwerf (RPF) en Van der Vlies (SGP) een motie in met het verzoek 'een platform op te richten, waarbinnen tussen het ministerie, de visserijorganisaties, de visserijbiologen en natuurbeschermingsorganisaties op basis van gelijkwaardigheid overleg kan plaatsvinden over de adviezen van de biologen en over de quoteringsvoorstellen van de Europese Commissie'.

Minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) achtte die motie toen overbodig. Hij wees daarbij op het bestaande overleg met betrokken organisaties in de visserijsector, waaronder het Produktschap Vis. Bovendien stelde hij dat bij de bepaling van het Nederlandse standpunt over de vaststelling van de quota rekening wordt gehouden met de sociaal-economische gevolgen en de effecten op natuur en milieu.

De Vaste Kamercommissie voor Landbouw vergadert maandag over de begroting van volgend jaar.