10 argumenten tegen homohuwelijk

De verbetenheid en het enthousiasme waarmede Pieter Kottman (NRC Handelsblad, 15 november) ten strijde trekt tegen de “tegenstrevende rechtsgeleerden en aanverwante intellectuelen” die openstelling van het huwelijk niet op prijs stellen, verdienen enige tempering. Zijn opmerking dat “zakelijke argumenten tegen openstelling” ontbreken, getuigt niet van veel intellectueel en aanverwant inlevingsvermogen.

1. Openstelling van het huwelijk betekent afschaffing van het huwelijk in de klassieke, mondiaal overheersende zin. Een zo gewichtig in traditie en cultuurgeworteld instituut dient niet zonder zeer dringende redenen op een achternamiddag te worden afgeschaft.

2. Het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden geeft iedere man en vrouw het recht om te huwen en heeft daarbij enkel het oog op een huwelijk in de klassieke betekenis van het woord. Hetzelfde geldt voor talrijke andere verdragen.

3. Openstelling van het huwelijk dient in wetgevend opzicht slechts aan de orde te worden gesteld in een breed internationaal verband.

4. De affectieve relatie tussen een man en een vrouw verschilt wezenlijk van die tussen twee personen van gelijk geslacht alsmede van die tussen broer en zus en van die tussen meer dan twee personen. Dat hangt inderdaad met de aard van de seksualiteit samen. Bij openstelling doet deze niet meer terzake en valt derhalve niet in te zien waarom ook voor laatstbedoelden het huwelijk niet zou worden opengesteld.

5. Openstelling van het huwelijk is niet meer nodig teneinde homokoppels de “zakelijk-juridische voordelen”, alsmede de nadelen (Ministerie van Justitie) van het instituut te bieden. Het op 1 januari in te voeren geregistreerd partnerschap brengt alle voor- en nadelen van het huwelijk. De wens het huwelijk open te breken wordt dan een ordinaire prestigezaak, met als enig doel de verheffing van de homorelatie.

6. Kinderen dienen bij voorkeur te worden verzorgd en opgevoed door hun biologische vader en moeder. Dat het door echtscheiding en overlijden nogal eens anders loopt, is droevig maar ontkracht deze stelling niet. In het bijzonder de identiteitsproblematiek weegt hier zwaar.

7. Alle kinderen hebben in genetisch opzicht één vader en één moeder. Kinderen met twee vaders of twee moeders zijn onbestaanbaar. Het recht dient deze realiteit, mede in het belang van het kind, te eerbiedigen door adoptie van een kind door twee personen van gelijk geslacht onmogelijk te maken.

8. Ook personen die geen vader of moeder zijn van een kind, kunnen door het recht in een zorgrelatie tot dat kind worden geplaatst die materieel volledig overeenkomt met die van een ouder tot zijn kind. Op 1 januari wordt het recht zodanig gewijzigd dat twee personen van gelijk geslacht tezamen, als waren zij ouders, het gezag over een kind kunnen uitoefenen. Aan dit gezag is de verplichting tot verzorging en opvoeding gebonden. Dat 20.000 (Kottman) kinderen die bij homo-paren opgroeien thans in juridisch opzicht “een vogel-vrije status” hebben, is kletskoek. Hetzelfde geldt voor de mening van Kottman dat dit “een van de redenen (is) die openstelling van het huwelijk zo urgent maken.”

9. Indien na echtscheiding de moeder hertrouwt, worden de aan haar zorg toevertrouwde kinderen geconfronteerd met een 'nieuwe' man. Anders dan Kottman wil doen geloven, is deze situatie een andere dan indien het lesbisch koppel zich bedient van een spermadonor of als twee homoheren een draagmoeder inhuren. In die gevallen wordt het kind “willens en wetens” (Kottman) een vader of moeder waarbij het kan opgroeien, onthouden. Daaraan liggen egoïstische redenen ten grondslag waarvoor het belang van het kind moest wijken. De kans bestaat dat het kind niettemin ook de puberteit harmonieus overleeft en dat het wellicht beter af is dan menig kind dat “een moeizame en pijnlijke echtscheiding” (Kottman) moest meemaken. Dat doet aan de kern van het bezwaar niet af.

10. Kortom, het is niet te veel gevraagd om de beperkte groep trouwlustige homokoppels tevreden te laten zijn met het geregistreerd partnerschap.

    • M.J.A. van Mourik
    • Notaris te Nijmegen