JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES

The Journal of Development Studies verschijnt zes keer per jaar en is een uitgave van Frank Cass Publishers, 900 Eastern Avenue, Londen IG2 7HH. http://www.frankcass.com

Het is in de economische theorie gebruikelijk om te veronderstellen dat publieke uitgaven niet gunstig zijn voor groei. Het is natuurlijk waar dat particuliere investeringen een essentiële bijdrage leveren aan groei, maar dat wil nog niet zeggen dat publieke uitgaven alleen maar negatieve invloed hebben. Dat schrijft Trish Kelly van de universiteit van Hamden(VS) in een artikel in de Journal of Development Studie. Hij behandelt in zijn artikel een onderzoek naar de effecten van publieke uitgaven op de groei in 73 landen in de periode van 1970 tot 1989.

De auteur meent dat de economische theoretici de laatste jaren de effecten van publieke uitgaven op groei te veel hebben verwaarloosd, uitgezonderd uitgaven voor onderwijs. En dat terwijl toch ook een factor als gezondheid de productiviteit rechtstreeks beïnvloedt. Uit gegevens van de World Bank bleek dat het ziekteverzuim bij werknemers in de ontwikkelingslanden drie keer zo hoog is als in de Verenigde Staten.

De resultaten van zijn onderzoek wijzen uit dat publieke investeringen een statistisch significante bijdrage hebben geleverd aan de economische groei in de onderzochte landen. Vooral investeringen in huisvesting scoren hoog. Uitgaven voor sociale zekerheid scoren minder hoog maar hebben toch ook een positieve invloed op groei, in tegenstelling tot de gebruikelijke veronderstelling dat sociale uitgaven economische groei belemmeren.

In tegenstelling met de gegevens van de Wreldbank blijkt uit blijkt uit dit onderzoek dat uitgaven voor gezondheid de groei niet bevorderen. De auteur maakt aannemelijk dat dit een gevolg is van de omstandigheid dat de hoogte van de uitgaven voor gezondheid grotendeels bepaald wordt door dure specialistische diensten in plaats van basis-gezondheidszorg. Een goed onderwerp voor vervolg-onderzoek, constateert de auteur.

    • Herman Frijlink