Middelloonpensioen geen verplichting voor bedrijven

DEN HAAG, 13 NOV. Bedrijven worden niet wettelijk verplicht middelloonpensioenen aan te bieden. Vakbonden en werkgevers krijgen twee jaar de tijd om zelf met een goedkoper pensioensysteem te komen.

Dat volgt uit het zogenoemde pensioenconvenant tussen werkgevers, vakbonden en overheid dat morgen in het kabinet wordt besproken. In het convenant beloven de sociale partners om de pensioenregelingen te versoberen en te moderniseren. Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) ziet vooralsnog af van zijn plannen om met fiscale dwang tot een ander pensioenstelsel te komen. De Grave wil af van het dure systeem waarbij het pensioen (inclusief AOW) 70 procent bedraagt van het laatstverdiende salaris (eindloonregeling).

Vorig jaar presenteerde De Grave een voorstel om de eindloonregeling om te zetten in een middelloonpensioen. Daarbij bepaalt het gemiddeld verdiende loon het pensioen dat hij ontvangt. Het voorstel om dit via fiscale maatregelen af te dwingen, wekte veel beroering bij pensioenfondsen en sociale partners. De laatsten menen dat pensioenen deel uitmaken van het normale arbeidsvoorwaardenoverleg. Daar mag de overheid zich volgens hen niet mee bemoeien.

Het convenant geeft het initiatief om tot een goedkoper pensioenstelsel te komen terug aan de sociale partners. Werkgeversvoorzitter H. Blankert uitte vandaag hierover zijn tevredenheid. “Maar de overheid moet helderheid scheppen over het fiscale kader van de toekomstige pensioenregelingen. Zonder die helderheid heeft een convenant geen toegevoegde waarde”, aldus Blankert.

Het kabinet wil de huidige pensioenregeling versoberen omdat daarmee geld vrijkomt voor de verbetering van de pensioenen voor alleenstaanden en tweeverdieners. De meeste pensioenregelingen zijn afgestemd op kostwinners en gaan uit van een volledige AOW-uitkering als basis van het pensioen. Tweeverdieners en alleenstaanden ontvangen respectievelijk 50 en 70 procent van de AOW-uitkering.