Steeds meer allochtonen halen diploma niet

Steeds meer allochtone jongeren verlaten het onderwijs zonder diploma. Ze slagen er vervolgens niet in een reguliere baan te krijgen of te houden en met name mannen belanden in het criminele circuit waar ze in veel gevallen al tijdens schooltijd toe behoorden.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de Rapportage minderheden 1997, een onderzoek naar de arbeidskansen van jongeren uit minderheden. Tegenover het groeiend aantal allochtone jongeren dat vroegtijdig het onderwijs verlaat, staat een groeiend aantal dat er met een schooldiploma in slaagt werk te vinden. Het SCP concludeert niettemin dat het overheidsbeleid met betrekking tot de overgang van school naar werk voor jongeren uit de minderheden weinig succes heeft en zelfs contra-productief kan uitpakken.

De kans dat jongeren vóór het behalen van een diploma het onderwijs verlaten is voor allochtone jongeren twee keer zo groot als voor hun autochtone leeftijdsgenoten. Reden daarvan is volgens het SCP dat jongeren uit minderheden een geringere basisvaardigheid hebben aan het begin van hun schoolcarrière. Dit komt onder meer doordat de schoolkeuze niet altijd zorgvuldig gebeurt. Bovendien hebben ouders van allochtone jongeren een irreëel hoge verwachting van hun zoon of dochter, en blijkt de mate waarin zij hun kinderen ondersteunen in de praktijk weinig zinvol. De sociale controle is vaak gering, vooral voor jongens.

Het aantal werkende jongeren uit minderheden is gestegen van 27.000 aan het eind van de jaren tachtig tot 33.000 in de jaren 1993-1995; desondanks zijn de kansen op een baan voor allochtone jongeren verhoudingsgewijs slecht. Als die kansen gelijk zouden zijn aan die van autochtone jongeren, zouden volgens het SCP ruim 60.000 allochtone jongeren aan het werk moeten zijn.

Tussen de minderheidsgroepen bestaan overigens grote verschillen. Surinaamse jongeren hebben evenveel kans op de arbeidsmarkt als autochtone jongeren, terwijl die van Marokkaanse jongeren slecht is. De positie van Antilliaanse en Arubaanse jongeren die niet in Nederland zijn geboren is, aldus het SCP, 'ronduit verontrustend'.

    • Robert Giebels