Kille school

Onderwijskundige J. Dronkers heeft rapportcijfers uitgedeeld aan zevenhonderd middelbare scholen. Wat echter de definitie van 'een goede school' is, zeggen Dronkers c.s. niet.

Dit is niet waar. Dronkers' definitie van een goede school luidt als volgt: een goede school is een school met een laag percentage leerlingen dat zonder vertraging de afdeling doorloopt, met een zo hoog mogelijk gemiddeld eindexamencijfer, met een zo laag mogelijk percentage zittenblijvers en uitvallers afgezet tegen het percentage allochtone leerlingen op de afdeling. De precieze formule ontbreekt. Dit is een omissie. Dit is een macro-economische definitie van een goede school op de vrije markt waar weinig tegenin te brengen valt.

Vermoedelijk zijn ambtenaren op het ministerie van OC&W al klaar met hun berekeningen of deze wijze van 'rapporteren' het ministerie 'winst' oplevert in de zin van: kunnen we op deze wijze scholen gaan afrekenen op resultaat? Wederom gaat zo een macro-benadering de scholen parten spelen onder het mom van 'autonomisering' van de scholen (zie de lump sum benadering).

Opvoeding, normen en waarden, leerlingbegeleiding, de pedagogische taak van de school, met de mond beleden door Ritzen, zijn bijvoorbeeld geen zaken die men gemakkelijk kan meten. Op z'n minst zou dit naar voren gebracht moeten worden door een gerenommeerd onderzoeker als Dronkers. Dat dit niet gebeurd is, betreur ik niet alleen, maar is ook voor veel scholen een onterechte domper op de niet geringe inspanningen die dagelijks op de scholen geleverd worden. De kille cijfers kloppen dus niet, maar komen wel hard aan. Hierbij een onvoldoende voor Dronkers.

    • P. de Water