Prohef

In NRC Handelsblad van 29 oktober bericht Egbert Kalse over Prohef, het plan van P. van Elswijk dat voorziet in grotere werkgelegenheid. Voor de ondernemer dient de lastendruk te worden verschoven van de arbeid naar de produktie (toegevoegde waarde). Een experiment in Rotterdam laat hoopvolle resultaten zien.

Tegenstanders wijzen op een remmende werking ten aanzien van investeringen in kapitaalgoederen en de internationale concurrentiepositie. Zien zij over het hoofd dat massale werkloosheid in ieder geval een sub-optimaal gebruik is van een der productiefactoren? Een land dat zijn arbeidskracht niet benut kan economisch nooit optimaal functioneren. Dat het hierbij veelal gaat om diensten en zelden om industriële processen doet niet ter zake. Werkloosheid is verspilling.

Wel is het bij productieheffing verstandig de verschillende bedrijfssectoren, met ieder hun eigen verhouding tussen loonkosten en toegevoegde waarde, apart te behandelen. Maatwerk voorkomt dat kapitaal-intensieve sectoren de concurrentieslag met het buitenland verliezen, althans zeker zolang als productieheffing niet op Europese schaal wordt toegepast.

    • Dr.Ir. J.M.M.J. Vogels