Visserijministers eens over nieuwe vangstmaatregelen

LUXEMBURG, 31 OKT. De raad van Europese visserijministers heeft gisteren in Luxemburg na moeizame beraadslagingen overeenstemming bereikt over een nieuw pakket maatregelen dat de visbestanden op peil moet houden. Deze technische maatregelen vervangen de verouderde en te gecompliceerd geworden verordening uit 1986.

De nieuwe criteria zijn vooral bedoeld om jonge en te kleine vis te beschermen door vissers te dwingen selectiever te werk te gaan. Het gaat daarbij om regels voor het overboord zetten van vis die als bijvangst is binnengehaald en om het sluiten van bepaalde visgebieden, al dan niet voor bepaalde tijd.

Een voorstel van Europees commissaris Bonino om de grootte van de mazen in netten van 100 naar 110 millimeter te brengen haalde het niet, omdat dat volgens de lidstaten zou leiden tot onnodig verlies van vis waarvoor toch een markt is. Het alternatief zou zijn die vis overboord te zetten, terwijl die na te zijn gevangen toch geen kans op overleven heeft.

Op het punt van de bijvangst geeft de nieuwe verordening een belangrijke verbetering, zo meent de raad. Nu nog moeten vissers hun bijvangst (deels) overboord zetten, terwijl die te jonge en te kleine vis feitelijk verloren is. In de toekomst is bijvangst nog spaarzaam toegestaan, maar zijn vissers door een nieuw regime gedwongen veel selectiever op de door hun beoogde soort te vissen.

Minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) toonde zich na de vergadering tevreden omdat de nieuwe verordening niet alleen de selectiviteit van de visserij verhoogt, maar ook omdat naleving ervan en toezicht daarop eenvoudiger worden. Van Aartsen vroeg Bonino met klem in de nabije toekomst vooral het oor te luisteren te leggen bij de vissers zelf, wanneer zij eigen initiatieven ontwikkelen die geschikter zijn dan de voorstellen van de Commissie.

Als gevolg van de nieuwe verordening mogen Nederlandse tongvissers vissen tot de 56ste breedtegraad, noordelijker dan tot dusver toegestaan. De Nederlandse vloot kan ook wat flexibeler omgaan met motorvermogens. Golden de maxima tot dusver per schip, vanaf 1 januari geldt een totaal aantal pk's per lidstaat voor visserij in de twaalf-mijlszone en de zogeheten scholbox.

Bovendien mogen vissers schol van 22 centimeter lang aan de veiling brengen. Tot nu toe gold een minimumlengte van 27 centimeter. Gevolg van de eis aan nu nog geldende minimummaat van schol is dat veel, te klein gevangen, vis overboord moet worden gezet, ook al is die niet meer levensvatbaar.

Naast de vooral technische maatregelen stond de raad gisteren langdurig stil bij de visserij-akkoorden met landen buiten de Europese Unie. Het gaat daarbij om overeenkomsten tussen de EU en landen als bijvoorbeeld Marokko, Namibië en Zuid-Afrika.

Deze zogeheten derde landen laten visserij door Europese vissers binnen hun territoriale wateren toe in ruil voor financiële compensatie. Dat komt er in feite op neer dat de Europese Unie visrechten 'koopt' tegen een bedrag van rond de 300 miljoen ECU per jaar.

De lidstaten hebben de Commissie gevraagd daarvoor nieuwe richtlijnen te ontwikkelen. Zo zou het kopen van rechten moeten gebeuren in samenhang met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking. De visserijministers vinden het bijvoorbeeld zinnig dat de ontwikkelingslanden van het geld dat ze voor die rechten krijgen ook eigen visserij en visserijbeleid ontwikkelen. Op die manier zou een visstandbeheer kunnen worden gebouwd op grond van wetenschappelijk onderzoek en zouden de visstanden onder de kusten van deze landen duurzaam kunnen worden geëxploreerd.

Bovendien willen de ministers een kosten-batenanalyse, want het is de vraag of het bedrag dat aan deze landen wordt betaald ook genoeg aan visopbrengst oplevert.

Verder willen de ministers weten of de Europese Unie niet buitenproportioneel veel betaalt voor deze rechten, waarvan slechts een beperkt aantal zeer grote reders in slechts enkele lidstaten profiteren. Alleen die reders zijn in staat een aantal kolossale schepen voor een aantal maanden naar deze visgronden te sturen.