STENOGRAFISCHE DIENST

De stenografische dienst van de Tweede en Eerste Kamer telt 45 stenografen en notulisten. Ze vormen een brug tussen het gesproken woord en de geschreven weergave van openbare en vertrouwelijke vergaderingen (zowel plenaire als commissievergaderingen). Het grootste deel wordt woordelijk vastgelegd, maar ook een beknopte weergave van het besprokene is vaak toereikend.

Uitgangspunt is dat de tekst niet alleen grammaticaal correct is, maar ook toegankelijk, opdat andere geïnteresseerden de inhoud ook kunnen volgen. De notulen van een plenaire vergadering, wetgevings- of nota-overleg zijn nog op dezelfde dag klaar. Dat komt doordat stenografen elkaar om de vijf minuten aflossen om vervolgens binnen enkele uren 'hun' stukje vergadering uit te werken.

Notulisten en stenografen zijn ook aanwezig bij besloten vergaderingen, bijvoorbeeld van enquêtecommissies. Van stenografen en notulisten wordt officieel een VWO-diploma verlangd, maar de laatste jaren worden er steeds vaker academici met een opleiding politicologie, Nederlands of geschiedenis door de stenografische dienst aangenomen. Van hen wordt verwacht dat ze een grote algemene kennis hebben, want, is de gedachte, een voordracht of discussie uittikken kan iedereen, maar het doorgronden ervan is slechts weinigen gegeven.