ABN Amro en ING (2)

'Big' is beautiful en nog groter 'Splendid', althans dit is de mening van Paul Frentrop. In zijn artikel van 25 oktober stelt hij, dat de schaalomvang van zowel ABN/Amro als ING-Bank niet voldoende is om een vooraanstaande positie in Europa, laat staan mondiaal, te garanderen. Nu staat de ABN/Amro-Bank wat 'assets' (balanstotaal) betreft op de vijftiende plaats en in Europa zelfs op de zevende. Indien waar is wat Frentrop beweert, zou er op dit moment geen enkele Amerikaanse bank aan de door hem wenselijk geachte omvang voldoen.

Van de veertien banken die groter zijn dan ABN/Amro zijn er zeven Japanse, zodat wereldwijd slechts zeven banken (buiten Japan) aan Frentops eisen voldoen. Als, zoals hij verder beweert, slechts door een fusie van ABN/Amro en ING-bank de vereiste schaalomvang wordt verkregen om mondiaal te kunnen opereren, dan zouden wereldwijd slechts twee banken aan deze criteria voldoen, namelijk: 'Tokio Mitsubishi-Bank' (balanstotaal $ 648 miljard) en 'Deutsche Bank' ($ 570 miljard). Met andere woorden twee grote banken zouden de gehele financiële wereld beheersen. Een wel zeer boude bewering.

Uit de in Fortune (juli 1997) en Het financieele dagblad (oktober 1997) gepubliceerde omvang- en winstcijfers etcetera van 's werelds grootste ondernemingen blijkt, dat de winstgevendheid van minder grote banken naar verhouding beslist niet onderdoet voor die van de 'top 15'.

Men zou haast menen, dat Fentrop in het geheel niet op de hoogte is van de eerder aangehaalde omzet- en winstcijfers.

    • L. Rietveld