Onderwijs

Het is een teken aan de wand dat men in deze tijd nog altijd de kwaliteit van het onderwijs meent te kunnen afmeten aan eindexamencijfers en zo tot de conclusie komt dat montessorionderwijs slechter zou zijn dan klassikaal onderwijs.

De Nieuwe Tweede Fase is gemodelleerd naar onder meer ditzelfde montessorionderwijs waar niet zozeer de overdracht van feitenkennis als wel het aankweken van het vermogen tot zelfsturing, tot samenwerken en zelfstandig leren belangrijke waarden zijn. Dergelijke kwaliteiten worden absoluut niet getoetst bij reguliere eindexamens. In het vervolgonderwijs blijken echter juist deze vaardigheden voor studenten van groot belang! Het belangrijkste argument om de uitkomsten van deze eindexamens te relativeren is echter dat onze samenleving hard op weg is grondig te veranderen. Feitenkennis is niet langer bepalend voor goed functioneren in een snel veranderende, niet-hiërarchische samenleving. Weten is niet langer meten. Meten is geen weten. De nieuwe generatie zal bestaan uit professionals. Werkend in informele 'lerende' netwerkorganisaties of als flexibele, zelfstandige ondernemers zullen zij de algoritmische rationaliteit van het Tayloriaanse tijdperk verruilen voor de nieuwe rationaliteit van visieontwikkeling en innovatieve, communicatieve zelfsturing.

Nieuwsgierig, zelfstandig, communicatief, creatief en wellicht wat eigengereid blijken montessorileerlingen het dan ook uitstekend te doen in zowel het universitaire onderwijs, in teams als in vrije beroepen.

    • I.D.H. den Hertog