TAFEL EN BED

Behalve de reguliere echtscheiding, of beëindiging van een huwelijk door overlijden van een van de echtelieden, zijn er ook tussenvormen.

Tafel en bed De procedure voor een scheiding van tafel en bed is nagenoeg dezelfde als die voor echtscheiding, maar er zijn twee verschillen: het huwelijk blijft bestaan, alleen de plicht tot samenwoning wordt opgeheven. Hertrouwen is dus onmogelijk. Ook blijft de ouderlijke macht bestaan, zij het dat die meestal wordt opgedragen aan een van de ouders, terwijl bij een echtscheiding wordt overgegaan tot voogdij. Na drie jaar gescheiden te zijn geweest van tafel en bed, kan een van de echtgenoten zonder toestemming van de ander echtscheiding aanvragen en toegewezen krijgen.

Vermissing Als een partner wordt vermist en de achterblijver wil hertrouwen, kan dat alleen via tussenkomst van de rechter. De rechter moet dan een vermoeden van overlijden van de vermiste hebben uitgesproken. Toch is de achterblijver hiermee niet officieel weduwe of weduwnaar. Wanneer hij of zij opnieuw wil trouwen, moet de rechter daar toestemming voor geven. Pas wanneer dit huwelijk daadwerkelijk is gesloten, is het vorige beëindigd.