Amsterdam tegen akkoord VINEX

AMSTERDAM, 23 OKT. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam weigert het akkoord met het rijk over de actualisering van het VINEX-beleid in de periode 2005 - 2010 te ondertekenen. Dat beleid voorziet in de bouw van grote aantallen woningen nabij de grote steden. B en W vindt dat de rijksoverheid eerst afspraken moet nakomen over investeringen in de infrastructuur.

De financiering in het lopende contract over infrastructuur verhoudt zich volgens B en W niet met de Amsterdamse plannen voor nieuwbouw. Bij het uitkomen van de rijksbegroting in september bleek dat onder meer de metrolijn Noord/Zuid en de IJ-tram, een verbinding tussen het centrum en het nog aan te leggen IJburg, niet waren opgenomen in de begroting noch in het Meerjareninvesteringsprogramma Infrastructuur en Transport 1998-2002. Dit betekent een vertraging van twee tot vier jaar voor deze lijnen.

Amsterdam was hier verbolgen over, omdat in het VINEX-akkoord over de periode tot 2005 was vastgelegd dat voor de Noord/Zuidlijn en de IJtram respectievelijk 950 miljoen gulden en 175 miljoen gulden beschikbaar gesteld zou worden. De Amsterdamse wethouder D. Stadig (Ruimtelijke Ordening) wil hiermee een signaal afgeven. De weigering moet er toe leiden dat het rijk oude afspraken nakomt. “Eerst maar de oude afspraken, voordat we het over nieuwe gaan hebben”, zegt de woordvoerder van Stadig.

De nieuwe VINEX-afspraken, waarin grote woningbouwlokaties voor na 2005 zijn vastgelegd, zijn volgens Amsterdam op zich aanvaardbaar, maar de voorstellen van het rijk over de infrastructuur blijven hierbij achter. De realisering van een goed stedelijk en regionaal netwerk voor het openbaar vervoer is volgens de steden te onzeker. Dat geldt ook voor de toezeggingen die minister Jorritsma over de Noord/Zuidlijn en de IJtram heeft gedaan. Utrecht, Den Haag en Rotterdam trekken dezelfde conclusies over het VINEX-beleid in relatie tot de infrastructuur. Een gezamenlijke brief van de vier grote steden aan het rijk is volgens de woordvoerder van Stadig in de maak.

In de VINEX-afspraken is volgens het college van B en W van Amsterdam alleen een erkenning van infrastructuur voor ontsluiting van nieuwe woonwijken opgenomen, maar ook dit is te onzeker geformuleerd. Veel woonwijken die nu worden aangelegd, blijken vaak te laat goed openbaar vervoer te krijgen.

Het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), waarin de gemeenten uit de regio Amsterdam zijn vertegenwoordigd, moet zich nog achter het standpunt van Amsterdam scharen. Het rijk onderhandelt namelijk met de stadsgewesten over het VINEX-beleid.

Volgens B en W van Amsterdam moet er in het VINEX-beleid voor de periode 2005 - 2010 ook meer ruimte worden gemaakt voor sociale woningbouw ten behoeve van grote gezinnen, ouderen en gehandicapten.

Verder zet het stadsbestuur vraagtekens bij een te zuinige reservering voor de bodemsanering.