Inspectie adviseert het rijk schuld Den Haag te saneren

DEN HAAG, 18 OKT. Den Haag moet in het jaar 2001 niet meer onder financiële curatele van het rijk staan. Het rijk kan hiervoor zorgen door de schuld van Den Haag, die ruim een miljard gulden bedraagt, binnen vier jaar weg te werken.

Dit staat in een advies van de Inspectie financiële lokale en provinciale overheden (IFLO) dat gisteren is bekendgemaakt.

Het rapport is aangeboden aan de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de Raad voor de financiële verhoudingen.

De gemeente Den Haag kampt al enkele jaren met dusdanige financiële problemen dat de stad een zogenoemde Artikel-12-gemeente is, waardoor ze onder toezicht van het rijk staat.

Den Haag heeft de laagste economische groei van de grote steden en heeft in tegenstelling tot Amsterdam, Rotterdam en Utrecht te kampen met een stijgende werkloosheid. Bovendien is er in vergelijking met andere steden weing geld om te investeren.

Volgens het advies van de IFLO moet het rijk jaarlijks een bedrag van 320 miljoen gulden in het gemeentefonds storten, zodat binnen vier jaar de schuldenlast inclusief de rente zal zijn weggewerkt. Verder ziet de inspectie naast het saneren van de schulden ook andere mogelijkheden voor het oplossen van de financiële problemen van de stad. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het tegengaan van de ruimtenood in Den Haag door het verwerven van grond die nu toebehoort aan omliggende gemeenten. Hiervoor moet het kabinet toestemming verlenen.

Burgemeester W. Deetman van Den Haag noemt het advies “een forse stap in de goede richting, maar nog geen reden tot feest”. Volgens de inspectie zou Den Haag in de toekomst weer op eigen benen moeten kunnen staan. Maar volgens Deetman zal Den Haag ook over vier jaar een kwetsbare stad blijven. “Artikel-12 of niet”, aldus de burgemeester.

De gemeente dringt er nu al bij de inspectie op aan dat na het jaar 2000 het toezicht op de financiële situatie in Den Haag gehandhaafd blijft. “Het advies mag niet enkel leiden tot de overhandiging van een cheque. Den Haag heeft structurele hulp nodig. Anders vallen we terug in de oude problemen”, aldus Deetman gisteren.

De gemeente, de provincie Zuid-Holland en de raad voor de financiële verhoudingen zullen op korte termijn uitgebreid op het advies reageren.

Het is de bedoeling dat de staatssecretarissen Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) en Vermeend (Financiën) nog voor Kertsmis een besluit nemen over de wijze waarop de Haagse schuld uiteindelijk zal worden weggewerkt.