3.000 mishandelingen in één maand; Inzicht in geweld op straat ontbreekt

ROTTERDAM, 17 OKT. Er bestaat in Nederland geen gedetailleerd, landelijk overzicht van geweld in het openbaar. De overheid kan daardoor nauwelijks op grond van betrouwbare gegevens effectieve maatregelen nemen.

Dit is mede het gevolg van de verschillende computersystemen die politiekorpsen hanteren bij de registratie van misdrijven.

Deze krant heeft de afgelopen maand het aantal geweldsdelicten die zonder een duidelijke aanleiding in het openbaar plaatsvonden in kaart gebracht. In de periode van 13 september, de dag waarop in Leeuwarden Meindert Tjoelker werd doodgeschopt, tot 13 oktober werden ongeveer 3.000 gevallen van openlijk geweld en mishandeling (ook binnenshuis) door de politie geregistreerd. Ook dit overzicht is niet compleet.

Een volledig en gedetailleerd overzicht van de geweldscijfers is niet voorhanden omdat de 25 politiekorpsen in Nederland verschillende computersystemen gebruiken. De korpsen verzamelen en analyseren misdaadstatistieken op verschillende manieren.

Volgens W. van Blanken, secretaris van het Platform Politiële Informatievoorziening dat namens de Raad van Hoofdcommissarissen voorstellen doet om de misdaadregistratie te verbeteren, kunnen de korpschefs “op dit moment eigenlijk geen verantwoording afleggen over het werk dat ze doen”.

Het is de bedoeling dat het platform in december voorstellen doet aan de Raad van Hoofdcommissarissen over invoering van één, landelijk comptersysteem voor de registratie van misdrijven. “Maar het kan nog wel vijf jaar duren voordat een dergelijke informatievoorziening bestaat”, aldus Van Blanken. Een politievoorlichter die anoniem wil blijven noemt de bestaande criminaliteitscijfers “zeer onbetrouwbaar”. Bovendien voldoet zijn korps, in het oosten van het land, niet aan de eis van minister van justitie Sorgdrager om oplossingspercentages bij te houden. De voorlichter: “Met al die verschillende zoekcodes kun je ieder gewenst percentage uit de computer toveren.” Omdat de regionale systemen niet aan elkaar gekoppeld kunnen worden onderzoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) landelijke cijfers op basis van artikelen in het Wetboek van Strafrecht. De informatie, die door de korpsen wordt geleverd, is slechts gedeeld in een beperkt aantal categorieën misdrijven. “Het is duidelijk dat het geweld een toenemend probleem is”, zegt een woordvoerder van Justitie, “maar we weten op dit moment onvoldoende van de achtergronden om daadwerkelijk beleid te kunnen maken”. Het ministerie heeft het Wetenschappelijk Informatie en Documentatiecentrum gevraagd geweld gepleegd door jeugdigen te analyseren.