Overheid koopt meer gebied bij rivieroevers

WERKENDAM, 11 OKT. De rijksoverheid versnelt het tempo waarin wordt gewerkt aan een effectieve verdediging van het rivierengebied. De ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Verkeer en Waterstaat gaan daartoe gezamenlijk voor 351 miljoen gulden particulier beheerde uiterwaarden aankopen en inrichten als natuurgebied.

De beide ministeries hebben gisteren in Werkendam in de Biesbosch hierover een overeenkomst gesloten. Het rijk wil voorkomen dat, zoals met de overstromingen in 1995, rivieren opnieuw op grote schaal buiten hun oevers kunnen treden. In 2015 moet het project zijn voltooid, waarbij zevenduizend hectare nieuwe natuur in het rivierengebied zal zijn ontstaan.

Sinds het hoogwater van 1995 wil het rijk natuurontwikkeling combineren met bescherming tegen overstromingen. Na de recente dijkverzwaringen in het rivierengebied wordt bescherming tegen hoogwater nu voornamelijk gezocht in verdieping en verbreding van de uiterwaarden. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor de rivier. De uiterwaarden zijn nu vooral in gebruik als landbouwgrond.

De bedoeling is om meer zogenoemde 'grote grazers' zoals koeien hier onder te brengen.

In het jaar 2000 moet al vierduizend hectare uiterwaardengebied zijn aangekocht. Deze gebieden worden zo ingericht dat zij bijdragen aan de ontwikkeling van 'kenmerkende riviernatuur', zoals ooibossen en moerasgebieden. Zo ontstaat een natuurlijke leefomgeving voor zeldzame diersoorten als bevers, otters en de zwarte ooievaar, aldus J. Kuijpers, beleidsmedewerker van Rijkswaterstaat.

De grondaankopen gebeuren op vrijwillige basis. Landbouwgebieden die liggen binnen het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, de zogenoemde Ecologische hoofdstructuur, worden opgekocht als de boer die ze in eigendom heeft daarmee akkoord gaat.

Tot nu toe is al tweeduizend hectare landbouwgrond aangekocht; in circa 750 hectare daarvan is de inrichting voltooid.

Een voorbeeld van verdediging van het rivierengebied op deze manier is de dijk rond de Noordwaard in de Biesbosch. In het kader van het Deltaplan grote rivieren moest deze dijk worden versterkt. In overleg tussen rijk, provincies en gemeenten is echter besloten een nieuwe dijk landinwaarts aan te leggen, waardoor het hele gebied buitendijks komt te liggen. Dit biedt de mogelijkheid voor herstel van een getijdegebied en het creëren van ruimte voor de rivier.

Het beheer van de uiterwaarden zal in handen komen van onder meer Staatsbosbeheer.