Desnoods noodprocedure; Aanleg vijfde baan half jaar eerder

DEN HAAG, 11 OKT. Met de aanleg van de vijfde start- en landingsbaan op de luchthaven Schiphol kan een half jaar eerder worden begonnen.

Het kabinet bereikte gisteren overeenstemming over stroomlijning van de procedures, waardoor de aanleg kan worden versneld dan wel vertraging kan worden voorkomen.

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) zei gisteren na de ministerraad, dat eind 1998 met de aanleg van de nieuwe baan kan worden begonnen. Volgens Jorritsma is de voorgestelde noodprocedure van haar en minister De Boer (VROM) bedoeld als “achtervangwet” voor het geval de provincie Noord-Holland of de gemeente Haarlemmermeer er niet in slagen de wijziging van het bestemmingsplan begin volgend jaar af te ronden. “Dan kunnen we 'overrulen'

en ingrijpen in het bestemmingsplan, voor zover dat betrekking heeft op de vijfde baan en een paar taxi-banen'', zei De Boer.

De vijfde baan is nodig om het sterk toegenomen vliegverkeer op Schiphol af te wikkelen en daarnaast inmiddels ook bedoeld om de overschrijding van de geluidhinder op de 'oude' banen te beperken. Op de luchthaven is de geluidhinder op een aantal plaatsen hoger dan feitelijk is toegestaan. Tegen de aanleg van de vijfde baan bestaan in de omgeving van Schiphol grote bezwaren.

Om tijdwinst te boeken heeft het kabinet ervoor gekozen de procedures bij lokale overheden en de rechter aan termijnen te binden.

Burgers houden de mogelijkheid bij de Raad van State beroep aan te tekenen. Een eerder idee om de bezwaarprocedure bij de Raad van State te beperken, heeft het kabinet losgelaten. Jorritsma erkende gisteren dat deze aanpak niet zinvol is gebleken. Burgers zouden dan wellicht naar de rechter stappen, waardoor het werk alsnog zou kunnen worden stilgelegd.

Het kabinet gaat er vooralsnog van uit dat de noodprocedure niet hoeft te worden gehanteerd. Volgens Jorritsma werkt de gemeente Haarlemmermeer, op wier grondgebied de vijfde baan ligt, “keihard mee” aan het wijzigen van het bestemmingsplan en verleent ook de provincie Noord-Holland alle medewerking. Volgens Jorritsma is de noodprocedure om in te grijpen “alleen voor calamiteiten”.

In het wetsvoorstel, dat gisteren voor advies naar de Raad van State is gezonden, worden de procedures aangescherpt.

Pag.3: Aantekenen bezwaar niet meer mogelijk

Enige tijdwinst zal worden geboekt doordat tegen het verlenen van vergunningen (bijvoorbeeld kapvergunningen voor het Bulderbos)

geen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Wel kunnen burgers nog steeds een beroep doen op de rechter. Verder is in het wetsvoorstel opgenomen dat hoger beroepszaken over onteigening geen uitstel betekenen van de 'inbezitneming'. Mocht de protesterende burger achteraf gelijk krijgen, dan betaalt de staat een schadevergoeding.

Het kabinet zal deze periode geen wijziging van de wet op de Ruimtelijke ordening indienen om procedures te bekorten. Volgens minister De Boer is dat 'te ingewikkeld'. Het Tweede-Kamerlid Te Veldhuis(VVD) pleitte al voor een dergelijke aanpak; hij overweegt een eigen wetsvoorstel in te dienen om de aanleg van de vijfde baan te versnellen. Te Veldhuis denkt met een aparte onteigenings- en schadevergoedingsregeling de aanleg met een jaar te bespoedigen.