Punten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA.

'Vergroening' van het belastingstelsel, zonder lastenverhoging voor de laagste inkomens.

Een Internet-plan om investeringen in en gebruik van Internet te verhogen.

Inzet van extra aardgasbaten ter bevordering van energiebesparing en opwekking van duurzame energie.

Een 'kwaliteitssprong' voor het openbaar vervoer.

Elk departement presenteert voortaan een jaarlijkse milieubegroting, waarin verantwoording wordt afgelegd over de gevolgen voor het milieu van het gevoerde beleid.

Extra investeringen in de zorgsector, het onderwijs, buitenschoolse opvang en politie.

Aanzienlijke uitbreiding van de kinderopvang.

Meer 'voorschoolse' opvang voor 'kansarme' kinderen, om op vroege leeftijd bij te dragen aan hun motorische en sociale ontwikkeling.

Waar mogelijk voorrang voor langdurig werklozen bij het vervullen van nieuwe banen.

Lastenverlichting gericht op werkgelegenheid: de werkgeverslasten op het niveau van het minimumloon worden teruggebracht tot nul.

De 'armoedeval' wordt opengebroken door een fiscale tegemoetkoming en aanpassingen in het systeem van de huursubsidie. Het aanvaarden van werk op het minimumloonniveau moet leiden tot een behoorlijke vooruitgang in netto-inkomen.

Kleinere klassen en een intensievere toepassing van computers in het basisonderwijs.

Verlenging van de schooltijd (per dag, per week en per schooljaar) voor leerlingen die dat nodig hebben.

In elke wijk een politiepost en een (hulp)officier van justitie aan wie 'kleine' criminaliteit meteen kan worden voorgelegd.