INLICHTINGEN

AIC Archeologisch Informatie Centrum. Doel: het publiek informeren over archeologie en alles wat daarmee samenhangt. Beheert de archeotheek, een informatiecentrum in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden. Uitgaven onder meer: Knipsels, een tweewekelijkse selectie van krantenberichten. (abonnementen: 125 gulden per jaar, 70 gulden per halfjaar) en de tiendelige reeks Archeologische Informatie Cahiers, die voor 10 tot 15 gulden alleen bij het AIC en in het RMO te koop zijn. Rapenburg 28, Postbus 11114, 2301 EC Leiden, (071) 5 16 31 38.

SNA Stichting voor de Nederlandse Archeologie. Behartigt de politieke en maatschappelijke belangen van de archeologie in Nederland en informeert de maatschappij over ontwikkelingen in de archeologie, onder meer door folders en een Archeologisch jaarboek. Uitgave: Archeobrief, een driemaandelijkse uitgave, met informatie en opinies over recente ontwikkelingen. Abonnement: 75 gulden per jaar. Herengracht 474, 1017 CA Amsterdam. (020) 4 22 79 79.

AWN Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Vereniging van amateur-archeologen, die verdeeld is in 23 regionale afdelingen. Orgaan: Westerheem, tweemaandelijks, met de resultaten van recent onderzoek, literatuurbesprekingen en ander nieuws. In samenwerking met beroepsarcheologen sporen de afdelingen archeologische locaties op, verrichten bodemonderzoek, organiseren lezingen, tentoonstellingen, excursies en veldwerkcursussen. Ook houdt de vereniging zich bezig met onderwaterarcheologie. De AWN kent verschillende vormen van lidmaatschap, waarvan de contributies variëren van 21 tot 100 gulden per jaar. Secretariaat: Waldeck Pyrmontlaan 8 B/2, 1075 BV Amsterdam, (020) 6 64 33 54.

NJBG Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis. Bedoeld voor jongeren van 9 tot en met 26 jaar die van geschiedenis hun hobby hebben gemaakt. Is verdeeld in diverse thematische werkgroepen. Organiseert jaarlijks zomerkampen in binnen- en buitenland, waarop jongeren kunnen helpen bij opgravingen, restauraties, archiefonderzoek en experimentele archeologie. Publicaties: Fibula Extra (achtmaal per jaar, met aankondigingen van activiteiten, Fibula (viermaal per jaar, artikelen voor jongeren over geschiedenis en archeologie) en de Januareeks, boeken voor jongeren. Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag, (070) 3 47 65 98.

ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Ressorteert onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Fungeert als kennis- en informatiecentrum en treedt binnen de overheid op als belangenbehartiger voor de archeologie. Het (voorgenomen) beleid van de ROB is weergegeven in de notitie De toekomst een verleden, die te bestellen is bij de afdeling communicatie, Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort, (033) 4 63 42 33. Uitgave: Archeologische Monumentenzorg, verschijnt ten minste viermaal per jaar. Bezoekadres: Kerkstraat 1, Amersfoort.

NISA Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwater Archeologie. Richt zich op schepen en alles wat daarmee te maken heeft. Is ondergebracht bij het Centrum voor Scheepsarcheologie, Vossemeerdijk 21, 8251 PM Dronten, (0321) 31 32 87.

Vereniging voor Terpenonderzoek Ondersteunt financieel wetenschappelijke publicaties over terpenonderzoek, met de nadruk op het Noord-Nederlandse kustgebied. Geeft jaarverslagen uit met op leken gerichte artikelen over recent terpenonderzoek. Informatie: Vakgroep Archeologie, Poststraat 6, 9712 ER Groningen, (050) 5 73 25 58.

Ex Oriente Lux Vooraziatisch-Egyptisch genootschap. Deze vereniging met 24 afdelingen in Nederland en België organiseert jaarlijks drie of vier keer een lezing en soms ook een excursie naar een museum over het oude Nabije Oosten. Publicaties: Phoenix, driemaal per jaar voor de leden, met actuele informatie, tweemaal per jaar de Nieuwsbrief over tentoonstellingen, lezingen, boeken, ontdekkingen e.d. en om de twee jaar Jaarbericht Ex Oriente Lux, voor specialisten en studenten. Verder boeken, gebundelde artikelen en lesbrieven. Lidmaatschap: 45 gulden per jaar, jeugdleden tot 25 jaar 22,50 gulden. Postbus 9515, 2300 RA Leiden.

Internet Informatie over archeologie in Nederland, diverse organisaties en musea is op Internet te vinden. http://archweb.leidenuniv*** BRS DOCUMENT BOUNDARY ***