Coalitiepartijen verdeeld over begrotingsbeleid

DEN HAAG, 1 OKT. De regeringsfracties van PvdA enerzijds en VVD en D66 anderzijds verschillen van mening over de toekomst van het begrotingsbeleid.

VVD en D66 willen het bestaande beleid voortzetten, de PvdA pleit voor een aanpassing waardoor de overheidsuitgaven automatisch stijgen bij een hogere economische groei.

Dat bleek gisteravond en vanmorgen tijdens de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. De overheidsuitgaven zijn op dit moment aan een maximum gebonden, onafhankelijk van de economische groei tijdens de kabinetsperiode.

Financieel-woordvoerder Van der Ploeg (PvdA) wil in een volgende kabinetsperiode het zogenoemde uitgavenkader verhogen bij een hogere economische groei. Met name de uitgaven voor zorg en onderwijs moeten worden verhoogd.

“De heer Van der Ploeg neemt afstand van de succesformule van het kabinet en van het trendmatige begrotingsbeleid”, constateerde het Tweede-Kamerlid Hoogervorst (VVD).

Financieel-woordvoerder van de D66-fractie Ybema: “De PvdA zet de uitgavenkraan open. Ik schrik van deze beleidswijziging van de Partij van de Arbeid.”

De regeringsfracties verschillen verder van mening over de verlaging van het financieringstekort. Volgens de Miljoenennota komt het tekort volgend jaar uit op 1,7 procent van het bruto binnenlands product. De PvdA streeft bij een economische groei van twee procent naar een tekort van 1,5 procent in 2002. VVD en D66 willen het tekort verlagen naar één procent.

Minister Zalm (Financiën) wil dat inkomsten en uitgaven in 2002 in evenwicht zijn.

D66 heeft kritiek op het kabinetsbesluit om alle financiële meevallers te gebruiken voor het AOW-fonds. Met het fonds wil het kabinet de financiële gevolgen van de snelle vergrijzing van de Nederlandse bevolking opvangen. Ybema houdt rekening met een meevaller van een paar miljard gulden dit jaar. De meevaller moet volgens het D66-Kamerlid niet volledig worden besteed aan het AOW-fonds. Een gedeelte zou moeten worden gebruikt voor extra uitgaven voor onderwijs en zorg. Ybema's voorstel kon op geen enkele steun rekenen.

Bij het debat over de Miljoenennota 1998 uitte oppositiepartij CDA felle kritiek het kabinet. Financieel-woordvoerder Terpstra vindt dat het kabinet de relatief gunstige economische groei te weinig benut om de staatsschuld te verlagen. Verder wordt er in het verkiezingsjaar 1998 “gestrooid met lastenverlichting, waarbij elke bewindspersoon iets van zijn gading krijg”, constateerde Terpstra.

De overheid moet volgens de VVD organisaties als Milieudefensie, VluchtelingenWerk en Natuurmonumenten niet te ruim subsidiëren.

Hoogervorst wil dat de subsidie aan dergelijke organisaties “ruim onder de 50 procent” moet blijven. Momenteel bestaan de inkomsten van Milieudefensie volgens Hoogervorst voor 60 à 70 procent uit overheidsgelden. De VVD'er vindt het “heel vreemd” dat de overheid organisaties financiert die zich tegen “democratisch genomen besluiten” verzetten. Met name de Kamerleden Van der Ploeg (PvdA) en Rabbae (GroenLinks) hekelden de opstelling van het VVD-Kamerlid. Volgens Van der Ploeg is de argumentatie van Hoogervorst gebaseerd op verkeerde veronderstellingen. Milieudefensie laat in een reactie weten dat dit jaar 30 procent van de uitgaven wordt gefinancierd met overheidssubsidies. Volgens Rabbae raakt de kritiek van Hoogervorst dat Milieudefensie parlementaire besluiten niet respecteert, kant noch wal.