Frankrijk mikt op een 'eerlijk' begrotingstekort

PARIJS, 25 SEPT. De Franse begroting '98 mikt op een 'eerlijk' tekort van 3 procent en zet alles op alles om deelname aan de euro volgens het tijdschema mogelijk te maken. Dat wordt bereikt door matiging van de uitgavengroei, en lastenverzwaring voor bedrijven, spaarders en hogere inkomens.

De regering-Jospin voorziet voor volgend jaar een economische groei van 3 procent (dit jaar 2,2 procent) bij een aanhoudend lage inflatie (1,4 procent). De overheidsschuld blijft licht stijgen, maar zit met 57,8 procent nog steeds onder de 60 procentsgrens van het Verdrag van Maastricht. De lastendruk bereikt met 45,9 procent van het bruto nationaal produkt een record.

Een compleet overzicht van de gevolgen voor burgers van het gisteren aangekondigde pakket ontbreekt nog. Morgen komt minister Aubry (sociale zaken en solidariteit) nog met de begroting voor de sociale zekerheid, die traditiegetrouw buiten de rijksbegroting wordt gehouden.

De 'cotisation sociale généralisée' (CSG) wordt de belangrijkste directe belasting nu de regering heeft besloten de tarieven daarvan te verhogen en de grondslag te verbreden tot alle inkomens (niet alleen looninkomens). Gekozen is voor een aanpak die inkomen herverdeelt in de richting van de lagere inkomens en de overheid(stekorten).

De regering heeft bij de presentatie onderstreept dat deze begroting 'eerlijk en rechtvaardig' is en geen budgetaire trucs bevat. Daarmee werd ondermeer verwezen naar de 37,5 miljard francs die de regering-Juppé als eenmalige bate voor '97 inboekte, terwijl het ging om overdracht van pensioenverplichtingen ten opzichte van ambtenaren bij het staatstelefoonbedrijf, dat rijp werd gemaakt voor privatisering. Eurostat heeft die geste uiteindelijk goedgekeurd binnen de Europese monetaire spelregels, maar de regering-Jospin moest nu 37,5 miljard extra vinden om op het zelfde punt uit te komen.

Premier Jospin heeft de door zijn voorganger beloofde verlaging van de inkomstenbelasting geschrapt. Dat spaarde 15 miljard francs (5 miljard gulden). Hij houdt vol dat hij zijn belofte 'geen lastenverhoging' waarmaakt door te wijzen op de ongewijzigde tarieven van de inkomstenbelasting (toptarief 54 procent vanaf 97.000 gulden) en de koopkrachtimpuls van iets meer dan één procent voor het overgrote deel van de huishoudens. Die laatste compenseren diverse lastenverzwaringen zoals die van kijkgeld en benzine-accijns (het voordeel van diesel is gehandhaafd na zware druk van wegvervoer en autoproducenten).

De directe belastingverzwaring van 15 miljard franc komt voor tweederde op het bedrijfsleven neer, dat in juli het VpB-tarief al 'tijdelijk' zag optrekken tot 42,5 procent. Verder wordt de kinderaftrek voor alleenstaande ouders aanzienlijk verzwaard.

    • Marc Chavannes