Voorstel: zet luchtreiziger in HSL-trein

DEN HAAG, 24 SEPT. De milieubeweging wil met de KLM en de Nederlandse Spoorwegen een plan ontwerpen waardoor in de nabije toekomst zoveel mogelijk korte vluchten van en naar Schiphol worden vervangen door reizen per hogesnelheidstrein. KLM en NS hebben positief gereageerd op de uitnodiging van de milieubeweging te praten over een plan dat ertoe kan leiden dat Schiphol binnen de huidige milieugrenzen kan blijven functioneren als thuisbasis van de KLM.

Volgens W. Duyvendak van Milieudefensie is het initiatief een “typisch voorbeeld” van de nieuwe opstelling van de milieubeweging. Daarbij richt de milieubeweging zich niet langer exclusief op de overheid, maar tracht ook direct met het bedrijfsleven initiatieven te nemen. De milieubeweging toonde tot voor kort weinig enthousiasme voor hogesnelheidslijnen als de HSL-Zuid, vanwege de inbreuk op het natuurlijke landschap.

Als blijkt dat met de hogesnelheidstrein miljoenen vliegtuigpassagiers zijn te vervoeren, valt er volgens Duyvendak veel milieuwinst te behalen. “Als dit leidt tot milieuwinst willen wij meewerken aan de HSL-Oost naar Duitsland en misschien ook wel aan een HSL-verbinding naar het noorden van Nederland. Lokale belangen moeten voor de milieubeweging dan minder heilig zijn. Cruciaal is wel dat de nieuwe spoorlijnen zo goed mogelijk worden ingepast in het landschap.”

Het plan waarover Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu inmiddels een eerste gesprek hebben gehad met de KLM en de Nederlandse Spoorwegen behelst een alternatief waarbij de KLM binnen de huidige milieugrenzen meer ruimte krijgt voor intercontinentale vluchten. Dat zou moeten gebeuren doordat voor de korte KLM-vluchten binnen Europa, die minder lucratief zijn, een alternatief ontstaat in de vorm van een hogesnelheidstrein, die qua prijs, frequentie en reistijd kan concurreren met het vliegtuig. Het kabinet zou dan bij de verdeling van miljardeninvesteringen in infrastructuur voorrang moeten geven aan de aanleg van hogesnelheidslijnen zoals de HSL-Oost. Verder zou door verhoging van de belasting op kerosine de prijs van vliegreizen moeten stijgen.

Volgens Duyvendak is het idee voor 'substitutie van vliegverkeer door de trein' ontstaan tijdens de luchtvaartdialoog die betrokken partijen de afgelopen maanden op uitnodiging van het kabinet voerden. Het kabinet wil, mede op basis van deze luchtvaartdialoog, nog dit najaar beslissen of de luchtvaart in Nederland verder mag groeien.

    • Paul Wessels