Chemie ver voor op milieu-schema

ROTTERDAM, 24 SEPT. De chemische industrie in Nederland is er het afgelopen jaar in geslaagd de uitstoot van de meeste schadelijke stoffen verder terug te dringen dan is afgesproken met overheden en waterschappen. Dat blijkt uit het zogeheten Responsible Care-rapport over 1996, dat is opgesteld door de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Minister De Boer (VROM) nam daarvan gisteren het eerste exemplaar in ontvangst.

Het is het derde achtereenvolgende jaar dat de chemische industrie vooruitloopt op de afspraken die in het convenant met de overheid zijn gemaakt. Inmiddels voldoet de sector aan doelstellingen die oorspronkelijk pas in het jaar 2000 of 2010 zouden moeten zijn bereikt.

Het convenant is vrijwillig ondertekend, maar 'niet vrijblijvend', stelt de voorzitter van de VNCI, ir. R.M.J. van der Meer. “Dat het ons ernst is blijkt uit het feit dat een groot deel van de doelstellingen inmiddels is gerealiseerd. Dat is te danken aan forse inspanningen. Er is becijferd dat het convenant jaarlijks ongeveer een miljard aan investeringen vergt en bovendien twee miljard gulden aan directe kosten met zich meebrengt,” aldus Van der Meer.

Onder de naam Responsible Care heeft de chemische industrie een wereldwijd programma opgezet dat verbeteringen moet brengen op de gebieden milieu, veiligheid, gezondheid en communicatie. Voor 21 van de 29 stoffen die in de lucht worden uitgestoten is de doelstelling al behaald die was voorzien voor 2000. Hetzelfde geldt voor 29 van de 32 stoffen die in het water terecht komen. De uitstoot van fosfaten en nitraten is inmiddels ook op het niveau dat in het jaar 2000 bereikt zou moeten zijn. “Ook voor stikstofoxiden geldt dat de doelstelling voor 2000 haalbaar is,” zo stelt de VNCI.

De doelstelling die voor deze verbindingen is gesteld in het jaar 2010 kan echter alleen worden behaald tegen extreem hoge kosten, rond 200 miljoen gulden per jaar. “Dat terwijl de chemische industrie voor slechts 4,7 procent bijdraagt aan de totale uitstoot van stikstofoxide,” aldus de vereniging. De chemische industrie is op dit moment in overleg met de partijen uit het convenant om te bezien hoe dit probleem het meest kosteneffectief kan worden aangepakt.

Het convenant tussen overheid en chemische industrie, die daar voor 99 procent aan deelneemt, werd in 1993 getekend. Sindsdien rapporteert de sector over de resultaten die op milieu-gebied zijn behaald. Vanaf dit jaar publiceren de bedrijven ook over de voortgang op de gebieden veiligheid, gezondheid en communicatie. Het aantal ongevallen dat tot verzuim leidde kwam vorig jaar uit op drie per één miljoen arbeidsuren. Er was vorig jaar één ongeval met dodelijke afloop. Aannemers die in dienst zijn van chemische bedrijven hadden te maken met 3,9 ongevallen per miljoen arbeidsuren, het jaar daarvoor was er nog een score van 6,2.