Toplocatie tweede Schiphol ligt naast de deur

Zoals wij bijna dagelijks vernemen wordt het probleem Schiphol steeds nijpender. De luchthaven blijft groeien: vorig jaar verwerkte Schiphol 27,8 miljoen passagiers en ongeveer 1,1 miljoen ton vracht. Dit jaar wordt gerekend op een groei van 7 procent in het passagiers- en vrachtvervoer. Dit najaar wil het kabinet een besluit nemen over de uitbreiding van de luchtvaart.

Als Rijkswaterstaat een nieuwe locatie in de Markerwaard onaanvaardbaar vindt en een locatie in de Noordzee met eigen spoorwegtunnel te duur wordt, zal men tot de erkenning moeten komen dat de kous af is.

Een veel groter bezwaar is dat iedere aanleg aan of in de Noordzee aan de verkeerde kant van de Randstad ligt en dus direct en indirect de verstikking van ons belangrijkste stadsgebied aanzwengelt.

In ons land is nog wel ruimte, maar die ruimte bevindt zich niet op de goede plaats. Ook op ruimtelijk gebied dringt de gedachte zich op dat sommige problemen op wereldschaal niet door een klein land alleen opgelost kunnen worden. Op veel gebieden hebben we dit bewust aanvaard en gingen we over op de schaal van Europa. Misschien kan deze erkenning leiden tot een nieuw vergezicht. Zijn er mogelijkheden om samen met een buurland een nieuwe luchthavenlocatie te vinden die beide tot voordeel strekt?

Het verrassende feit doet zich voor dat een zodanige locatie zich heel overtuigend aandient: het gebied dat ligt tussen het Ruhrgebied en de Nederlands-Duitse grens, ons allen welbekend als we van vakantie thuiskomen.

Dit gebied is een toplocatie voor een Euro-luchthaven. Ten eerstebetreft het hier een relatief open gebied, onmiddellijk grenzend aan Nederland enerzijds en het Ruhrgebied / Düsseldorf / Keulen anderzijds - een potentieel van circa 30 miljoen inwoners.

Ten tweede is een uitstekende verkeersontsluiting reeds aanwezig: twee autosnelwegen, binnenkort de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Keulen, en drie Rijnbruggen voor het dwarsverkeer.

Wat deze locatie nog extra aantrekkelijk maakt is het feit dat het een buitengebied betreft zonder grote steden. De luchthavenlocatie en de landingsbanen kunnen zo worden gekozen dat ook de plaatselijke regionale centra weinig geluidsoverlast ondervinden.

Voorts is de uitstraling naar Nederland van evident belang voor Gelderland (dubbelstad Arnhem-Nijmegen circa 35 kilometer), Oost-Brabant en Noord-Limburg. Zelfs Zwolle, Amersfoort en Twenthe liggen binnen de 100 kilometer-cirkel.

De extra verkeersbelasting komt niet ten laste van de benarde Randstad terwijl een convenant denkbaar is tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen, waarin een gelijke verdeling van kosten en baten van aanleg en exploitatie wordt vastgelegd.

Vanuit de landingsbanen zou het personenvervoer naar het noordoosten (terminal boven de hogesnelheidslijn) en het vrachtvervoer naar het zuidwesten (E31) afgeleid kunnen worden.

Denkend over 'het probleem Schiphol' verdient bovenstaand beeld snel overleg en creatieve bestudering. Doorslaggevend is de houding van Noordrijn-Westfalen wanneer een investeerder met een paar miljard in zijn zak voor de deur staat.

    • J.Ph.L. Petri