Kabinet besluit tot extraatje voor oudere

DEN HAAG, 22 SEPT. Ouderen in de bijstand die in hun werkzame leven te weinig AOW-rechten hebben opgebouwd krijgen een extraatje. De toeslag voor deze - vaak allochtone - ouderen kan oplopen tot ongeveer duizend gulden per jaar.

Het kabinet-Kok heeft op voorstel van minister Melkert (Sociale Zaken) besloten daarvoor in de bijstand een aparte ouderennorm in te voeren. Ouderen met onvolledige AOW-rechten krijgen daarmee een even hoge uitkering als de AOW'ers en ze kunnen ook profiteren van de fiscale douceurtjes in de AOW. Het kabinet zal er bij de Raad van State op aandringen het (verplichte) advies zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Van de ongeveer 2,2 miljoen AOW'ers in Nederland hebben ongeveer 200.000 mensen in hun leven te weinig premie betaald om aanspraak te kunnen maken op een volledige uitkering. Het gaat dan met name om immigranten die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en om Nederlanders die enkele jaren in het buitenland hebben gewoond. Van deze ouderen hebben er ongeveer 13.500 zo'n laag inkomen, dat hun inkomen tot het minimum wordt aangevuld.

Doordat deze ouderen in de bijstand zitten hebben zij geen recht op fiscale faciliteiten die AOW'ers wel hebben. Zo is er een speciale ouderenaftrek, die onlangs nog eens is verruimd. Uit recente cijfers van Sociale Zaken blijkt dat mede daardoor AOW'ers vanaf 1995 er 5,75 procent (alleenstaand) dan wel 3,75 procent (samenwonend) op vooruit zijn gegaan. Mensen in de bijstand, onder wie deze ouderen, hebben hun koopkracht met slechts een half procent (zonder kinderen) of driekwart procent (met kinderen) zien toenemen. De verbetering van de positie van de ouderen kost ongeveer 12 miljoen gulden.

Ook de bijstand voor daklozen, die door het ontbreken van een vast adres vaak niet in aanmerking komen voor een uitkering, wordt verbeterd. Zwervers gaan vaak van stad tot stad, en zonder adres niet is vast te stellen welke gemeente hun een uitkering moet geven. Sommige gemeenten verschaffen daklozen om die reden een daggeldvergoeding. De overheid zal nu gemeenten aanwijzen, die de bijstand voor zwervers moeten verzorgen.