Kabinet: voor zorg en justitie 300 mln extra

DEN HAAG, 19 SEPT. Het kabinet trekt bijna 300 miljoen gulden extra uit om de financiële wensen van PvdA, VVD en D66 te honoreren. Dat bleek vannacht tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer.

Op initiatief van VVD-leider Bolkestein deden fractievoorzitter Wallage (PvdA) en zijn D66-collega Wolffensperger de toezegging dat er in de debatten over de verschillende begrotingen geen wensenlijstjes meer worden ingediend.

PvdA, VVD en D66 willen dat het kabinet extra geld uittrekt voor onder meer verzorgingstehuizen, justitie, naschoolse opvang, taalles voor migranten en de wachtlijsten bij Riagg's en pensions voor de opvang van zwervers. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van bijna 300 miljoen gulden, ruim 0,1 procent van de geplande rijksuitgaven voor volgend jaar.

Premier Kok zei dat het kabinet bereid is de wensen uit te voeren, mits de komende weken financiering wordt gevonden. “Daarna moet het wel afgelopen zijn met de wensenlijstjes”, zei Kok. Deze vermaning kwam tot stand onder druk van VVD-minister Zalm (Financiën) en de VVD-fractie. De VVD wil de uitgavendiscipline in het laatste jaar van het kabinet niet in gevaar brengen. Volgens de Miljoenennota 1998 blijven de uitgaven van het rijk volgend jaar 300 miljoen gulden onder het afgesproken maximum.

De discussie over de geluidsoverlast rond Schiphol werd gisteren door Kok getemperd. Het pleidooi van Bolkestein om de geluidsnormen “flexibel” te handhaven omdat er grote economische belangen in het geding zijn, vond de premier “een verkeerd signaal”. Maar hij sloot niet uit dat de normen anders zullen worden dan ze nu zijn. In “uiterste nood” geeft hij de voorkeur aan aanpassing van de wet. “Maar daar ben ik nog helemaal niet aan toe.”

CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer constateerde aan het slot van zijn bijdrage over de Miljoenennota “een groeiende afstand tussen de PvdA en de VVD” over belangrijke onderwerpen als Schiphol, het minimumloon, de modernisering van het belastingstelsel, het nut van marktwerking, het stelsel van studiefinanciering en de toekomst van zorg en sociale zekerheid. “Ondanks alle lippendienst aan het voortzetten van de coalitie zie ik het aantal beren op de weg toenemen. Paars-II is geen vanzelfsprekendheid meer”, constateerde De Hoop Scheffer.

Vice-premier Dijkstal (VVD) zei in een reactie “niet de indruk te hebben dat het CDA erin geslaagd is een wig te drijven in de coalitie”. De Hoop Scheffer heeft “inhoudelijk niet veel teweeg gebracht”. PvdA-minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) constateerde dat bij de beschouwingen de verschillen tussen zijn partij en de VVD niet groter zijn geworden. “Alles slijt, maar paars heel langzaam”, zei D66-minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) na afloop van het debat. “We hebben vier jaar bewezen dat kloven te overbruggen zijn.”