Een koekje van eigen deeg

Zijn vertrek op 1 januari 1997 als hoofdredacteur van Privé zal Henk van der Meyden niet snel vergeten. Als Van der Meyden eind 1996 bekend maakt zijn redactionele activiteiten voor het roddelblad te stoppen, besluit het weekblad Panorama deze heuglijke gebeurtenis aan te grijpen om een artikel over hem te publiceren met als titel 'Alle roddels over Henk van der Meyden zelf'.

In de inleiding geeft Panorama een toelichting op de inhoud. “Nu Showbizz Henkie (59) weggaat bij Privé, schatte Panorama het waarheidsgehalte van àlle geruchten over 's lands grootste roddelkont. Wat is waar (veel) en wat niet?” Panorama poneert negen stellingen waarbij telkens wordt aangegeven dat het om een gerucht gaat. Het zijn roddels als: Henk is homo, Henk heeft een geheime zoon en Henk doet aan perverse seks. Bij elke roddel wordt een percentage van het waarheidsgehalte gegeven.

Kort voor de publicatie faxt de Panorama-redactie het artikel naar Van de Meyden met het verzoek om een reactie. Die reactie komt er, en wel van Van der Meydens' advocaat. Deze verzoekt dringend publicatie van het artikel achterwege te laten en stelt de redactie aansprakelijk voor alle schade. Dat weerhoudt Panorama er niet van het stuk te publiceren. En het weekblad gaat nog verder. Om de boosheid van Van der Meyden te peilen stuurt het weekblad een als Sinterklaas verklede redacteur naar de gekwetste journalist. Van der Meyden heeft niets door en ontvangt de goedheiligman gastvrij. Enkele weken later doet de hoofdredacteur van Panorama, R. van Vuure, verslag van het bezoek van de Sint. “Sint zei: dat was niet zo mooi van Panorama, een paar weken geleden. Henk ontplofte en zei, bijna gillend: Sinterklaas, het zijn huftersl Ratten! Als ik ze tegenkom...”

Het Sinterklaasbezoek is voor Van der Meyden de druppel die de emmer doet overlopen. De koning van de roddelpers spant voor het eerst in zijn leven zelf een rechtszaak aan. Van der Meyden eist stopzetting van verdere publicaties en vergoeding van immateriële schade van ƒ 200.000,-, over te maken aan de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen.

Op 19 augustus van dit jaar doet de rechtbank van Haarlem uitspraak. Volgens de rechter moet er in deze zaak een afweging worden gemaakt tussen aan de ene kant het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Van der Meyden, en aan de andere kant het recht van vrijheid van meningsuiting van Panorama. Een gegeven is, zo vervolgt de rechter, dat het vertrek van Van der Meyden een relevante gebeurtenis is die een artikel over hem rechtvaardigt. Ook de opzet van het artikel - een duidelijke persiflage waarbij nadrukkelijk wordt vermeld dat het om roddels gaat - vindt hij geoorloofd. Van der Meyden heeft immers in zijn eigen journalistieke carrière de grenzen van het toelaatbare voor wat betreft inbreuken op de privacy van public figures behoorlijk afgetast. Dat bij een dergelijk artikel inbreuk wordt gemaakt op zijn privacy dient Van der Meyden zich te laten welgevallen, aldus de rechter. Van der Meyden is zelf ook een public figure en zal moeten accepteren dat hij voorwerp is van aandacht van de media. Ook de column over het Sinterklaasbezoek, waarvan elke lezer zal beseffen dat hij op humoristische wijze is aangedikt, is niet onrechtmatig jegens Van der Meyden.

Slechts op één punt krijgt Van der Meyden gelijk, of liever gezegd zijn vrouw, Monica Strotmann. Strotmann, voormalig Miss Holland en medewerkster van Privé, is ook partij in de zaak tegen Panorama. Zij maakt vooral bezwaar tegen de Panorama-roddels dat zij compromitterende foto's zou hebben gebruikt om carrière te maken op de redactie van Privé en dat zij slechts uit zou zijn op de portemonnaie van Van der Meyden. De rechter blijkt wel bereid Strotmann tegemoet te komen. Immers, Strotmann is slechts in zeer beperkte mate een public figure en hoeft daarom veel minder inbreuken op haar privacy te dulden dan haar man. De 'grievende' passages in het artikel leveren Strotmann een schadevergoeding op van ƒ 5000,-, een bedrag dat overgemaakt wordt aan Artsen Zonder Grenzen.

    • Bas Kist