Matigen economie taak van kabinet; IMF kritisch over Nederlands beleid

HONGKONG, 17 SEPT Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft Nederland in de vandaag gepubliceerde World Economic Outlook opnieuw gekritiseerd in verband met het gevaar van oververhitting van de economie.

Eerder dit jaar drong het IMF in zijn landenrapport over Nederland al aan op een meer restrictiever beleid op het gebied van de overheidsfinanciën. In de World Economic Outlook wordt Nederland genoemd met nog enkele andere Europese landen met een forse economische groei, waaronder Noorwegen en Denemarken. Volgens het IMF hebben deze landen een “rijp groeistadium” met een “hoog peil” van capaciteitsbenutting bereikt.

Volgens het IMF is het begrotingsbeleid in deze landen verreweg het belangrijkste instrument om het risico van “oververhitting” tegen te gaan, omdat het rente- en wisselkoersinstrument met de voorbereiding van de Economische en Monetaire Unie (EMU) is weggevallen. Het IMF acht een verkrappend begrotingsbeleid onder de huidige omstandigheden “gerechtvaardigd”. Voor Nederland geldt dat het rente-instrument is weggevallen door de koppeling van de gulden aan de D-mark. Het IMF baseert zijn oordeel op de meest recente gegevens rond de Nederlandse economie en staatshuishouding.

Denemarken en Noorwegen hebben inmiddels een overschot op de begroting. Nederland komt volgens de jongste Miljoenennota volgend jaar nog uit op een overheidstekort van 1,7 procent. Eerder dit jaar kritiseerde toenmalig president Duisenberg van De Nederlandsche Bank de door het kabinet-Kok voorgenomen belastingverlaging. Dat geld had volgens Duisenberg beter kunnen worden gebruikt om het overheidstekort nog verder terug te brengen. Ook zijn opvolger als bankpresident, A. Wellink, liet zich gisteren kritisch uit over het 'conjunctuur-aanwakkerende' karakter van de lastenverlichting van 4 miljard gulden die het kabinet voor 1998 heeft aangekondigd.

Uit de kritiek in de World Economic Outlook blijkt dat het IMF vindt dat het Nederlandse kabinet in de Miljoenennota niet ver genoeg gaat bij de vermindering van het overheidstekort. Een land als Zweden wordt door het IMF geprezen, omdat het volgend jaar voor het eerst een overschot op de overheidsbegroting realiseert.

Nederland krijgt in de World Economic Outlook wel lof voor de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de afslanking van het sociale-zekerheidsstelsel, die hebben bijgedragen aan een vermindering van de werkloosheid. Genoemd wordt ook de recente verlaging van de loonkosten voor laaggeschoolden door een zeer forse verlaging van de werkgeverspremies. Het IMF wijst wel op de lage participatiegraad op de arbeidsmarkt.

    • Hans Buddingh'