Middenveld ontevreden over Miljoenennota

DEN HAAG, 16 SEPT. Vakbonden en werkgevers zijn teleurgesteld in de Miljoenennota die vandaag is gepresenteerd. Ook gemeenten en organisaties op het gebied van transport, milieu, landbouw, volkshuisvesting en zorg zijn ontevreden. Ze menen dat het kabinet onvoldoende profiteert van de economische groei, keuzes uit de weg gaat en beslissingen voor zich uit schuift.

Volgens de vakcentrale FNV “laat het kabinet het getij verlopen” en gedraagt het zich met een “beleidsarme” begroting alsof het “nu al demissionair is”. De FNV meent dat kansen op het verkleinen van achterstanden in de zorg, onderwijs en inkomens niet worden benut.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt ook dat “de doorsnee werknemer over de hele kabinetsperiode gemeten wat meer had mogen krijgen”. Zowel VNO-NCW als MKB-Nederland, voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf, menen dat het kabinet “onvoldoende heeft ingezet op infrastructuur, onderwijs en technologie”. Het MKB zegt bezorgd te zijn over het trage tempo waarin kabinetsplannen op deze terreinen worden uitgevoerd.

Net als vorig jaar menen transportorganisaties en de ANWB dat de investering van het kabinet in de infrastructuur “zwaar onvoldoende” is. Milieu-organisaties daarentegen verwijten het kabinet “concrete keuzes op het gebied van natuur, milieu en landschap voor zich uit te schuiven”. Juist nu het economische tij nadrukkelijk meezit, zou de kans op een “duurzame maatschappij” gegrepen moeten worden, reageren Natuur en Milieu, Natuurmonumenten en Milieudefensie.

Landbouworganisaties zijn evenmin ingenomen met de plannen die het kabinet heeft. “Veel van de stimuleringsregelingen leveren nauwelijks resultaat op”, meent boerenorganisatie LTO-Nederland. De Productschappen Vee, Vlees en Eieren vinden dat de gemiddelde lastenverlichting van 3.900 gulden per agrarisch bedrijf, weinig voorstelt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten luidt namens haar “armlastige” leden de noodklok. De gemeenten komen geld tekort voor armoedebeleid, verslavingszorg, opvang van daklozen, het langer laten thuiswonen van zorgbehoevende ouderen, veiligheid, geluidshinder, materiële voorzieningen in het onderwijs en investeringen in de woningvoorraad.

Op dit laatste richt zich de teleurstelling van organisaties in de volkshuisvesting. De Nationale Woningraad en de Nederlandse Woonbond maken zich grote zorgen over de geringe rijksbijdrage aan verbetering van de leefbaarheid in naoorlogse wijken met een eenzijdig woningbestand.

De zorgsector is evenzeer teleurgesteld over de hoogte van het extra geld dat het kabinet in 1998 beschikbaar stelt voor de gezondheidszorg. De belangenorganisaties hadden op meer gehoopt, zeker gezien de economische groei.