Huursubsidie

Naar aanleiding van de eerder deze maand verschenen Armoedemonitor 1997 van het Sociaal en Cultureel Planbureau oppert mevrouw Noorman dat iets moet worden gedaan aan het feit dat grote aantallen huurders die daar wel recht op hebben geen gebruikmaken van huursubsidie (NRC Handelsblad, 5 september).

De aanvraag voor huursubsidie leidt tot een 'puntentelling' aan de hand waarvan wordt vastgesteld of de huur redelijk is. Dat gaat veelal gepaard met een neerwaartse bijstelling van de huur. Eigenaren hebben er dan geen baat bij om huurders aan te moedigen huursubsidie aan te vragen, of om huurders te kiezen die aangeven huursubsidie nodig te hebben.

Om dit te verhelpen zou de huursubsidie niet moeten worden uitbetaald aan de huurder maar aan de verhuurder. De subsidie moet wel worden aangevraagd door de huurder, die aan de gebruikelijke eisen moet voldoen. De verhuurder brengt de subsidie in mindering op de te betalen huur. Dat zou gekoppeld moeten worden aan een systeem waarbij de verhuurder 'bonuspunten' krijgt voor gesubsidieerde huren van bijvoorbeeld 10 procent. De eigenaar wordt dan niet langer geconfronteerd met een mogelijk verminderde huuropbrengst, maar wordt juist aangemoedigd om huurders te wijzen op de mogelijkheid van huursubsidie en zelfs te helpen bij het aanvragen daarvan.

Eigenaar en huurder blij, en de doelstelling van het instrument van de huursubsidie wordt beter bereikt.

    • Mr. Robin C. Cook