Hoofdlijnen uit de begroting

De uitgaven van het rijk bedragen volgend jaar 219,3 miljard gulden. Het rijk incasseert 201,7 miljard.

Het bruto binnenlands product, het geld dat met de verkoop van goederen en diensten in een land wordt verdiend exclusief de inkomsten die voortkomen uit im- en export, bedraagt volgend jaar 752,2 miljard gulden. Het bbp per Nederlander bedraagt bijna 48.000 gulden.

De staatsschuld stijgt met 18,9 miljard gulden tot 430.651.000.000. Omgerekend bedraagt de staatsschuld bijna 27.500 gulden per inwoner.

Over de staatsschuld moet volgend jaar een rente worden betaald van 30,4 miljard gulden. Per dag betaalt iedere Nederlander vijf gulden rente over de staatsschuld.

De economische groei van 3,8 procent leidt tot een stijging van de werkgelegenheid met 116.000 arbeidsjaren, 133.000 banen. De werkloosheid daalt van 455.000 naar 400.000.

De inflatie bedraagt volgend jaar 2,3 procent.

Om de wachtlijsten in geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg te verminderen is 235 miljoen gulden extra beschikbaar gesteld.

Voor uitbreiding van het aantal 'handen aan het bed' in de gehandicaptenzorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen is 190 miljoen gulden beschikbaar.

De capaciteit voor de opvang van schoolgaande kinderen (in de leeftijd van 4 tot 12 jaar) wordt uitgebreid. Daarvoor stelt het kabinet in 1998 en 1999 in totaal 160 miljoen beschikbaar.

Tot en met 2015 wordt drie miljard gulden ingezet voor de bescherming tegen het water. In 2000 moeten alle dijken op het gewenste niveau zijn.

Op de snelwegen bij Rotterdam, Amsterdam en Utrecht worden de eerste proeven genomen met rekeningrijden.

In de periode 1998 tot 2001 is voor meer veiligheid in het verkeer 200 miljoen gulden beschikbaar.

In 1998 wordt de exploitatie van het stads- en streekvervoer met 2 miljard gulden gesubsidieerd. Een nog uit de vorige kabinetsperiode daterende bezuiniging daarop van 50 miljoen gulden per jaar is opnieuw geschrapt. Het reizigersvervoer per spoor krijgt een bijdrage van 300 miljoen gulden.

Voor bodemsanering is 1,5 miljard gulden extra beschikbaar.

Voor de bestrijding van milieuvervuiling door het verkeer is 185 miljoen gulden extra beschikbaar in de periode 1998-2004. Het gaat om de introductie van schonere vrachtauto's en bussen en het stimuleren van bestelauto's op aardgas of lpg.

Er is meer geld beschikbaar om de uitstoot van CO2 af te remmen. Tot en met 2009 is 750 miljoen gulden extra beschikbaar, bovenop de 750 miljoen die het kabinet al beschikbaar had gesteld.

Voor het Koninklijk Huis wordt komend jaar 13,6 miljoen gulden uitgetrokken. De kosten van koningin Beatrix zijn het hoogst: 7,3 miljoen. Kroonprins Willem-Alexander kost de staat 1,7 miljoen.

Van de 4 miljard gulden die de bestrijding van de varkenspestepidemie in 1997 kost, komt 1,9 miljard gulden voor rekening van Nederland. De Europese Unie betaalt de resterende 2,1 miljard gulden.

Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt 155 miljoen gulden extra steun voor exporten naar en investeringen in ontwikkelingslanden.

Nederland wil in 1999 lid worden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Andere kandidaten zijn Griekenland en Canada. Twee van de drie kandidaten kunnen een zetel krijgen.

Komend jaar komen 24.000 studenten extra in aanmerking voor een aanvullende studiebeurs doordat de inkomensgrenzen voor een aanvullende beurs worden verruimd met jaarlijks 70 miljoen gulden extra.

Het kabinet stelt een bedrag van 270 miljoen gulden per jaar beschikbaar voor kleinere klassen in de onderbouw van de basisschool. Daarna telt een groep gemiddeld nog 24,5 leerlingen.

Jaarlijks krijgen schoolbesturen 100 miljoen gulden extra beschikbaar voor seniorenbeleid als arbeidsduurverkorting, seniorenverlof of sabbatsverlof.

De regionale televisie krijgt 40 miljoen gulden per jaar extra.

Er komt dit jaar en volgend jaar 178 miljoen gulden meer beschikbaar voor de invoering van informatie- en communicatietechnologie op basis- en middelbare scholen.

Het rijk betaalt volgend jaar 3,2 miljard gulden uit de schatkist aan de AOW, die voor de rest via de AOW-premie wordt gefinancierd.

Er komt een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van het vreemdelingenbeleid.

Nederlandse scheepswerven krijgen 50 miljoen gulden om te voorkomen dat zij achterop raken bij buitenlandse werven, nu een internationaal scheepsbouwakkoord is vertraagd.

Van de aardgasbaten wordt met ingang van 1998 jaarlijks 500 miljoen gulden gestort in het Fonds Economische Structuurversterking.