'Scheef wonen' in 't Gooi aangepakt

WEESP, 13 SEPT. De elf gemeenten in het gewest Gooi- en Vechtstreek willen maatregelen treffen tegen inwoners die te ruim of te goedkoop wonen. Daarbij wordt vooral gedacht aan regelingen die bewoners moeten verleiden om door te stromen naar een meer passende woning.

Dit bleek deze week bij de presentatie van een pakket maatregelen dat de Technische Universiteit Delft in opdracht van de gemeenten, woningcorporaties en het gewest heeft ontworpen. De regio Gooi- en Vechtstreek, met gemeenten als Hilversum, Bussum, Blaricum, Naarden en Weesp, kampt met scheve verhoudingen in de woningbezetting.

Er is een grote vraag naar woningen wegens het aantrekkelijke woonklimaat en de ligging tussen Amsterdam en Utrecht, terwijl slechts op bescheiden schaal mag worden gebouwd. Van de goedkope huurwoningen is 47 procent niet beschikbaar voor de doelgroep waarvoor ze zijn bestemd. De lagere inkomensgroepen zijn daardoor aangewezen op voor hen te dure woningen.

Voorts zijn er veel kleine, vooral oudere huishoudens die in te grote eengezinswoningen wonen. Omdat jongeren en startende gezinnen geen huisvesting kunnen vinden en vertrekken, dreigt de regio te vergrijzen.

Bij de toewijzing van woonruimte zouden mensen die, zoals het wordt genoemd 'scheef' wonen, voorrang moeten krijgen. Sinds april van dit jaar geldt zo'n regeling in Noord-Kennemerland, maar het is nog niet bekend hoe succesvol die is. Mensen die 'te groot' wonen, zouden met een verhuisservice en een premie gestimuleerd moeten worden naar iets kleiners te gaan. Een 'doorstroombemiddelaar' kan helpen bij het vinden van een geschikte woning en de verhuizing regelen.

Dwang zou slechts in beperkte mate moeten worden toegepast. Zo zou bij honkvaste bewoners met een te lage huur, de maximale huurverhoging moeten worden doorgevoerd. De onderzoekers opperen een experiment met tijdelijke huurcontracten. Huurders die na bijvoorbeeld vijf jaar te goedkoop blijken te wonen, zouden dan een andere woning moeten kunnen krijgen of een hogere huur moeten betalen.

De woonruimte voor jongeren en starters kan worden vergroot door het splitsen van villa's, herbestemming van kantoren en bedrijven en via het wonen boven winkels. In de ruim bemeten villawijken in de regio zou nog ruimte zijn voor bescheiden nieuwbouw. De onderzoekers zien binnen het gewest bovendien ruimte voor hoogbouw, mits het geen kolossale projecten betreft.