Bedrijfsleven mist in Zuid-Amerika kansen

DEN HAAG, 13 SEPT. Het Nederlandse bedrijfsleven moet actiever worden in het zuidelijke deel van Latijns Amerika, met name in Argentinië, Brazilië en Chili. Volgens de regering liggen in de zogenoemde Mercosur-landen grote kansen die niet of onvoldoende benut worden.

Mercosur is de gemeenschappelijke markt van Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay met Chili als geassocieerd lid. In 1996 lag het bruto nationaal product van deze vier landen op een biljoen dollar. De oproep aan het bedrijfsleven gaat gepaard met een aanbod van de regering om financiële steun te verlenen voor handelsactiviteiten en investeringen.

Aandacht voor de Nederlandse belangen in het zuidelijk deel van Latijns-Amerika wordt gevraagd in het eerste van drie beleidscahiers die het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagmiddag heeft uitgegeven. De andere twee gaan over het Nederlandse beleid inzake Midden Europa en het Midden Oosten.

Het is een aanzet tot geïntegreerd beleid van een aantal ministeries en moet een van de eerste vruchten worden van de herijking van buitenlandse beleid en verdere samenwerking tussen de ministeries bevorderen. Daartoe werd bij de aanvang van het kabinet Kok besloten omdat de ministeries van financiën, economische zaken, buitenlandse zaken, waaronder ontwikkelingssamenwerking, vaak langs elkaar heen werkten als het om buitenlands beleid ging. Bij de herijking van dat beleid moesten Nederlandse belangen beter worden afgewogen en behartigd.

Minister Wijers (Economische Zaken) pleitte er bij de presentatie van de herijking voor om 'oude' banden met landen in ontwikkeling aan te halen om zo de groei van de Nederlandse economie en die ter plekke te bevorderen.

In de nota wordt ervoor gepleit de diplomatieke staven van Nederland in de regio te vergroten en meer ministers op reis naar de regio te sturen om de politieke en economische banden strakker aan te halen. De extra inzet van middelen uit de begroting van Ontwikkelingssamenwerking wordt in het begin geconcentreerd in Brazilië en Chili.

De regering wil het bedrijfsleven ruimer gelegenheid geven om zich te verzekeren tegen investeringsrisico's in de landen van Mercosur. Ook zal meer financiële hulp worden gegeven voor haalbaarheidsstudies voorafgaand aan investeringen en technische assistentie. In BrazilIë wordt hulp geboden voor kennisoverdracht tussen bedrijven. In de toekomst zal export van Nederlandse bedrijven naar zuidelijk Latijns Amerika vaker worden gesteund als die export een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het importerende land.