PATSTELLINGEN

Effectief kabinetsbeleid blijkt vaak te worden geblokkeerd als bij ingewikkelde onderwerpen verscheidene ministeries de verantwoordelijkheid moeten delen. Ook onder het kabinet-Kok is dit gebleken. Dan zijn patstellingen het resultaat. Enkele suggesties voor de oplossing van deze problemen.

Politie Bij de parlementaire IRT-enquête bleek hoeveel er schortte aan effectief management bij de politie. Daarom moet de politieorganisatie onder de verantwoordelijkheid worden gebracht van één ministerie. Bij de komende kabinetsformatie moet definitief worden besloten het management van de politie onder te brengen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De inefficiëntie die het gevolg is van de regionale politie-indeling (nog maar een paar jaar geleden ingevoerd) kan worden bestreden door het aanstellen van een landelijke manager, een topambtenaar die ervoor moet zorgen dat politiek overeengekomen doelstellingen voor veiligheid en openbare orde worden bereikt en daarvoor verantwoording schuldig is aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Natuurbeleid Natuurbeleid viel eerst onder het ministerie van CRM en nu onder het departement van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij (LNV) . Tegelijkertijd is milieubeleid in eerste aanleg een verantwoordelijkheid van de minister van VROM. Daardoor is minister De Boer eerstverantwoordelijk voor het Groene-Hartbeleid, maar in essentie kan zij niet meer doen dan uitspraken als 'er moet een slot op het Groene Hart'. Minister Van Aartsen van Landbouw, beschikt wèl over de middelen om een beleid terzake te voeren. Landbouwers zijn immers veruit de grootste grondbezitters in de open ruimte en het ministerie van LNV beschikt nu al over het instrumentarium om hen aan te moedigen tot een meer actieve rol als beschermers van de natuur.

Daarom moet het Groene Hart tot de verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV worden uitgeroepen. De minister moet worden voorzien van de taakstelling een groot aantal vierkante kilometers definitief te vrijwaren als natuurgebied, met de boer als gesubsidieerd beheerder.

Onderwijs Nog steeds worden studieduur, arbeidsvoorwaarden, aanstellingen en benoemingen centraal geregeld vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Zoetermeer. Het ontbreekt de onderwijsinstellingen daardoor aan noodzakelijke instrumenten om goed op de behoeften van de markt te kunnen inspelen. Het is absoluut niet duidelijk waarom de overheid aan universiteiten en hogescholen toestemming moet geven om een nieuwe studierichting te openen, of hoe de kwaliteit wordt bevorderd door landelijk uniforme salarisschalen te hanteren voor het personeel, vaak zonder onderscheid naar vakgebied, inzet of wetenschappelijke creativiteit.

Voor het hoger onderwijs kan de overheid zich in essentie beperken tot de volgende taken:

Het benoemen van een bestuur op afstand voor NWO, de organisatie die belastinggeld doorsluist voor wetenschappelijke onderzoek.

Een afspraak met het ministerie van Financiën over een fiscale faciliteit die afgestudeerden helpt hun studieleningen terug te betalen, afhankelijk van hun toekomstig inkomen.

Een vorm van studiefinanciering in een combinatie van leningen en giften.