Cijfers van Ziekenfondsraad; Meer greep op kostenstijging van medicijnen

DEN HAAG, 10 SEPT. De overheid krijgt geleidelijk aan meer greep op de uitgaven voor medicijnen. Dit blijkt uit berekeningen van de Ziekenfondsraad. Farmaceutische hulp kostte vorig jaar ruim 5,6 miljard gulden, 193 miljoen gulden meer dan in 1995.

Daarmee is 1996 het vierde achtereenvolgende jaar waarin sprake is van een gematigder kostenstijging. In de periode 1989-1992 werd jaarlijks 10,5 procent meer aan medicijnen uitgegeven, in de jaren daarna 3,5 procent.

De poging om, onder meer met behulp van het Geneesmiddelen vergoedingssysteem en de Wet geneesmiddelenprijzen, de kosten te beheersen begint zijn vruchten af te werpen, zo constateren de opstellers van Kengetallen farmaceutische hulp 89-96. De prijzenwet, die op 1 juni 1996 werd ingevoerd, heeft vorig jaar een besparing van 325 miljoen gulden opgeleverd (op jaarbasis 570 miljoen gulden), zo blijkt uit Kengetallen. Dit kon doordat de wet de prijs van medicijnen onder andere koppelt aan die in de omringende landen. Dit leidde tot een prijsverlaging met circa 15 procent bij de medicijnen die al onder het regime van de wet zijn gebracht, zoals veel orale geneesmiddelen, insuline en zetpillen. Begin jaren negentig werd al het Geneesmiddelen vergoedingssysteem ingevoerd waarmee, bij een keuze tussen gelijkwaardige medicijnen, het gebruik van de goedkopere wordt gestimuleerd.

In totaal schreven artsen vorig jaar 113 miljoen recepten uit voor medicijnen die door een (huisarts-)apotheker buiten het ziekenhuis werden verstrekt, 2 procent meer dan in 1995. Per ziekenfondsverzekerde werd in 1996 gemiddeld 408 gulden aan farmaceutische hulp besteed, bij een particulier verzekerde was dit 297 gulden. Het verschil is grotendeels het gevolg van de opbouw van de twee verzekeringsgroepen: de lagere sociale klassen en ouderen zijn vaker via het ziekenfonds verzekerd en doen een groter beroep op de huisarts dan anderen. Overigens namen vorig jaar de totale kosten voor medicijnen bij de particulier verzekerden sterker toe dan bij de ziekenfondsverzekerden: bij de eerste groep stegen de uitgaven met ruim 7 procent (114 miljoen gulden) tegen 2 procent bij de ziekenfondsverzekerden.

Vrouwen blijken vanaf hun vijftiende jaar vaker een recept te halen dan mannen, iets wat tot het 45e jaar te maken heeft met anti-conceptie.

Dat blijft ook daarna zo en boven de 75 jaar neemt het nog iets toe: gemiddeld kregen vrouwen in 1996 ruim vier recepten meer dan mannen. De kosten van de medicijnen bij mannen ouder dan 45 jaar zijn echter hoger dan bij vrouwen.