De Boer: extra inkomsten naar milieu en natuur

DEN HAAG, 9 SEPT. Minister De Boer (Milieubeheer) vindt dat een groter deel van de economische groei direct ten goede moet komen aan het milieu. De komende jaren zou tien procent van de extra overheidsinkomsten als gevolg van de sterke economische groei moeten worden besteed aan verbetering en versterking van het milieu.

De Boer zei dat gisteren in een gastcollege dat zij hield in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Naast investeringen in harde infrastructuur (wegen, spoorwegen) zou een nieuw kabinet volgens De Boer veel meer moeten investeren in natuurgebieden, openbaar vervoer en technologische vernieuwing. Zij herhaalde haar eerdere pleidooi voor een groene nationale boekhouding, waarbij in de nationale inkomens- en vermogensstatistieken de positieve en negatieve effecten van het milieubeleid, ook in economische zin, zichtbaar worden gemaakt.

Zij pleitte verder voor een radicale herziening van het belastingstelsel. De directe lasten moeten lager worden, terwijl de indirecte lasten, vooral op milieubelastende producten, sterk moeten stijgen. Zo zouden de energiebelasting en de brandstoffenbelasting wat de minister betreft kunnen worden verdubbeld. Zij maakte een uitzondering voor echte grootverbruikers. Ook herhaalde De Boer haar pleidooi voor verlaging van de maximumsnelheid op de Nederlandse wegen van 120 naar honderd kilometer per uur.

Economische groei moet volgens De Boer 'duurzaam' zijn, wat om ingrijpende keuzes vraagt en veel geld zal kosten. Die kwestie moet volgens haar aan de orde komen in de kabinetsformatie. “Een kabinet dat dat niet durft, is geen knip voor de neus waard”, aldus De Boer.

De Boer zei eerder dit jaar dat ze alleen zitting wil nemen in een nieuw kabinet als in een 'groen' regeerakkoord harde afspraken zijn vervat over het terugdringen van de milieubelasting. Die uitspraak kwam haar op forse kritiek te staan, vooral van coalitiepartner VVD. Deze partij reageerde vanmorgen bij monde van woordvoerder Klein Molenkamp negatief op De Boers voorstel de indirecte belastingen te verdubbelen. Hij wees op de problemen die de tankstationhouders in de grensstreek nu al hebben als gevolg van de accijnsverhoging voor autobrandstof. Klein Molenkamp wees er ook op dat De Boer tot nu toe “de handen nog niet op elkaar heeft kunnen krijgen” voor het voorstel de maximumsnelheid te verlagen tot honderd kilometer. De handhaving van de huidige maximumsnelheid van 120 kilometer is nu al een hele toer, aldus Klein Molenkamp.